MEDALJESLUGERNES KLUB

BT - - OL I RIO -

Med sin bron­ze­me­dal­je i af­tes har Las­se Nor­man gjort sig til en del af en flot dansk klub på nu 14 at­le­ter, der har vun­det tre el­ler fle­re olym­pi­ske me­dal­jer – hvoraf mindst én er af guld

Reg­nes sta­dig for at va­e­re Dan­marks stør­ste olym­pi­ske at­let no­gen­sin­de. Paul Elv­strøm delt­og i in­tet min­dre end ot­te olym­pi­ske le­ge i sejlsport – før­ste gang i 1948 i Lon­don og sid­ste gang 40 år se­ne­re i Seoul 1988, hvor han sej­le­de med dat­te­ren Tri­ne i Tor­na­do-bå­den. Fem olym­pi­ske del­ta­gel­ser – fem olym­pi­ske me­dal­jer. Eskild Eb­be­sen er en af hi­sto­ri­ens stør­ste dan­ske olym­pi­a­ne­re og var fra 1996 og helt frem til 2012 med sin sto­re pro­fes­sio­na­lis­me og de­di­ka­tion med til at sa­et­te sit aftryk på den dan­ske letva­egts­fi­rer i ro­ning – og­så kal­det Guld­fi­re­ren. De er ik­ke med i Rio den­ne gang, men hi­sto­risk set har hånd­bold­t­ur­ne­rin­gen for kvin­der ved OL va­e­ret dansk do­ma­e­ne. Hol­det vandt tre olym­pi­ske fi­na­ler på stri­be og of­te i re­ne dra­ma­er. De fle­ste vil hu­ske straf­fe­kast­kon­kur­ren­cen i At­hen 2004 og over­tids­sej­ren over Syd­korea i 1996. Top­per sammen med Eskild Eb­be­sen li­sten over dan­ske­re med flest OL-me­dal­jer. Han pra­e­ge­de sky­de­kon­kur­ren­cer­ne i de før­ste år af de mo­der­ne olym­pi­ske le­ges hi­sto­rie. Hans før­ste OL var i Pa­ris i 1900, hvor han vandt guld i rif­fel­skyd­ning. Hans sid­ste OL var i og­så i Pa­ris 24 år se­ne­re. Ved si­den af sport­skar­ri­e­ren var han la­e­ge. Sejlsport­s­man­den fik en hel na­tion til at føl­ge med i mat­chra­ce i som­me­ren 1992, da han slog Jo­chen Schu­mann i en vildt dra­ma­tisk fi­na­le i So­ling. Ja, så stort et ind­tryk hav­de pra­e­sta­tio­nen gjort, at DIF og Jyl­lands-Po­sten det år valg­te at kå­re ham til årets sport­s­navn i Dan­mark for­an eu­ro­pa­me­stre­ne i fod­bold. Hans olym­pi­ske kar­ri­e­re strak­te sig fra 1984 til 2000, hvor han slut­te­de med at vin­de guld.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.