49’er FX

Me­dal­je­mu­lig­he­der­ne på vandet

BT - - OL I RIO -

Sja­el­dent har så man­ge voks­ne men­ne­sker stå­et og kig­get på flag. Og det var hver­ken, for­di no­gen hav­de fød­sels­dag, var dø­de el­ler fejre­de na­tio­nal­dag. Det var flag­dag på Ma­ri­na da Gl­o­ria-hav­nen i Rio i går, for­di An­neMa­rie Rin­dom skul­le i vandet for at sej­le OL-me­dal­je num­mer ot­te hjem til Dan­mark. Men vin­den i Rio var for svag til at sen­de de ti La­ser Ra­di­al-bå­de ud til me­dal­je­sejlads til ti­den. Først tre ti­mer efter plan­lagt tid, lød bå­t­hor­net og det rig­ti­ge flag blev hejst, så An­neMa­rie Rin­dom kun­ne kom­me ud og ka­em­pe om en OL-me­dal­je. Men det blev en kort for­nø­jel­se.

For vej­r­for­hol­de­ne aen­dre­de sig så kraf­tigt, at det dan­ske me­dal­je­håb al­drig fik lov at sej­le om kap.

»Hvis i dag hav­de va­e­ret i morgen, hav­de de sej­let i mor­ges. Men for­di de har sej­let ri­ge­ligt med sejlad­ser i dår­li­ge vind­for­hold her­u­de, ta­en­ker de, at det her er vig­tigt, så hvis de kan få bed­re vind, ven­ter de på det,« si­ger sportschef Tho­mas Ja­cob­sen.

Den dan­ske La­ser Ra­di­al-sej­ler lig­ger in­den fi­na­len num­mer to i den sam­le­de stil­ling med ot­te po­int op til guld­me­dalj­en og to po­int ned til den af bron­ze. Og An­ne-Ma­rie Rin­dom var klar til at sej­le om gul­det, selv­om det vil­le bli­ve sva­ert. Vant til at ven­te

»Det be­ty­der in­gen­ting, at de ik­ke sej­le­de i dag. Det er en del af le­gen. Det er de vant til. Jeg sy­nes godt, at de kun­ne ha­ve sej­let i mor­ges. Men det er mar­gi­na­ler,« si­ger Tho­mas Ja­cob­sen, der un­der­stre­ger, at An­neMa­rie Rin­dom hver­ken ta­en­ker på guld, sølv el­ler bron­ze.

»Som at­let ar­bej­der man me­get med del­mål. Det hand­ler for An­neMa­rie om sejlad­ser­ne. Man prø­ver at klip­pe det op i nog­le bid­der. Hvis man står og får fo­kus på, om man bli­ver en helt i Dan­mark, el­ler om man ik­ke bli­ver en helt i Dan­mark, kan det godt bli­ve lidt over­fyldt in­de i ho­ve­d­et. Den før­ste bid er star­ten. Har hun vun­det star­ten, kan hun ta­en­ke på det na­e­ste,« si­ger sport­s­che­fen.

An­ne-Ma­rie Rin­dom vil vin­de guld, hvis hun slut­ter med mindst tre bå­de ned til hol­land­ske Ma­rit Bouw­me­e­ster og kan hol­de An­na­li­se Murp­hy bag sig i me­dal­je­sejlad­sen. Søl­vet vil va­e­re hjem­me, hvis Rin­dom slut­ter for­an Murp­hy, og så må hun mak­si­malt en­de fem bå­de efter Evi Van Ack­er el­ler seks bå­de efter Tuu­la Tenka­nen på fem­te­plad­sen.

I 49’er-klas­sen var der ik­ke pro­ble­mer med vin­den. Men ude på vandet var det en blan­det dag for 49er FX-kvin­der­ne. Je­na Mai Han­sen og Katja Salskov-Iver­sen ind­led­te gårs­da­gen på før­ste­plad­sen, men efter en ni­en­de­plads, en 16. plads og en an­den­plads var de uden for me­dal­je­ra­ek­ker­ne igen med en sam­let fjer­de­plads.

For her­rer­ne i 49er-klas­sen gik det an­der­le­des skidt. Jo­nas War­rer og Chri­sti­an Pe­ter Lü­beck lå num­mer ot­te, da da­gen be­gynd­te, men end­te da­gen som num­mer ni.

An­ne-Ma­rie Rin­doms me­dal­je­sejlads sej­les i dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.