Med­vin­den fra et ju­bel­brøl

BT - - OL I RIO -

JEG TROR, AT det var svøm­me­gul­det, der for­an­dre­de ener­gi­er­ne for Dan­mark her i Rio, at det var Per­nil­le Blu­me, der på min­dre end 25 se­kun­der fe­je­de en små­be­kym­ret fø­lel­se af vej­en og gjor­de plads for op­ti­mis­me. Og når så jeg har skre­vet det, så ved jeg jo ud­ma­er­ket, at Ama­lie Di­drik­sens cy­kel ik­ke kø­rer rundt på cy­kel­ba­nen ale­ne på med­vin­den fra svøm­mepi­gens ju­bel­brøl.

Men den fak­tor, som stem­nin­ger og­så er for men­ne­sker – her­un­der sport­s­folk til et OL – til­la­der jeg mig alt­så at gi­ve en el­ler an­den form for be­tyd­ning. Og den dan­ske OL-stem­ning hen over we­e­ken­den var re­gu­la­ert god. Og selv om sport­s­fol­ke­ne her i Rio kom­mer fra helt for­skel­li­ge ver­de­ner og kom­mer for at lø­se helt for­skel­li­ge op­ga­ver i helt for­skel­li­ge kon­kur­ren­ce­mil­jø­er, sy­nes jeg og­så, at man ma­er­ker, at dan­sker­ne er her sammen. At man ka­em­per un­der sam­me flag og i sam­me far­ver, at man bak­ker hin­an­den op, føl­ger hin­an­den og in­spi­re­res af hin­an­den.

De er her for de­res egen suc­ces. Men de er her og­så for Dan­marks suc­ces.

Og selv­føl­ge­lig smit­ter det at va­e­re sammen med gla­de men­ne­sker, der har suc­ces. Og selv­føl­ge­lig ska­ber det op­ti­mis­me for de at­le­ter, der skal i konkurrence, at de gen­nem de­res kol­le­ga­ers re­sul­ta­ter har set, at Dan­mark godt kan va­e­re med på det­te ni­veau. Det er en enormt vig­tig be­kra­ef­tel­se i bre­de­ste for­stand af, at det ar­bej­de, der la­ves om­kring dansk eli­tei­dra­et, er godt.

Det er i øv­rigt ik­ke en selv­føl­ge, at Dam­mark kan va­e­re med.

Fra de sid­ste 15-20 år erin­drer jeg, hvor­dan vi bå­de før og efter olym­pi­ske le­ge er ble­vet for­talt, hvor lidt man kan for­ven­te olym­pisk suc­ces, når man ba­re er Dan­mark, og når man ved, hvad den slags og­så be­ty­der i lan­de som USA, Ki­na, Rusland, Au­stra­li­en, Tys­kland, Stor­bri­tan­ni­en for nu at na­ev­ne nog­le. Og til dis­se le­ge kun­ne man til­fø­je hjem­lan­det Bra­si­li­en med dets 200 mil­li­o­ner men­ne­sker, der selv­føl­ge­lig og­så har gjort sig uma­ge for at vin­de lidt hist og her.

Det er en stor ver­den, Dan­mark kon­kur­re­rer mod på det­te felt. Jeg ma­er­ker det selv for før­ste gang på na­er­me­ste hold her i Rio – og sy­nes, at det er va­erd at na­ev­ne svøm­mea­re­na­en som det go­de ek­sem­pel på, hvad det er for en sports­gren, som Dan­mark efter ind­le­den­de host og hak og se­kun­da­e­re pla­ce­rin­ger end­te med at la­ve to olym­pi­ske me­dal­jer i.

Det er en enorm sports­gren i nog­le af ver­dens stør­ste lan­de (jeg sa­et­ter li­ge de­res be­folk­nings­tal i pa­ren­tes her­ef­ter), som for­ment­lig kan in­ve­ste­re helt an­dre be­løb i de­res olym­pi­ske sats­nin­ger, end vi kan i Dan­mark. USA (319 mio.) hen­te­de vil­de 33 me­dal­jer i svøm­me­kon­kur­ren­cer­ne, her­ef­ter fulg­te Au­stra­li­en (23 mio.), Un­garn (9 mio.), Ja­pan (127 mio.), Stor­bri­tan­ni­en (64 mio) og Ki­na (1,3 mia) på svøm­me­kon­kur­ren­cens me­dal­je­ran­ge­ring.

at stem­nin­gen er god hos dan­sker­ne, for det er godt at få be­kra­ef­tet, at vo­res mo­del og­så kan no­get, og det er godt at få be­kra­ef­tet, at de pen­ge, der in­ve­ste­res i eli­tei­dra­et­ten – og som den støt­tes med – bru­ges godt. Dem, der ik­ke kan få øje på, at de pen­ge er godt brugt ved at dansk idra­et i dis­se da­ge kan sam­le be­folk­nin­gen der­hjem­me om sto­re op­le­vel­ser og for­bil­led­li­ge at­le­ter, dem for­står jeg gan­ske en­kelt ik­ke.

Det er sundt at va­e­re glad og be­gej­stres. Så­dan har man det i Rio li­ge nu. Det er godt at få be­kra­ef­tet, at de pen­ge, der in­ve­ste­res i eli­tei­dra­et­ten – og som den støt­tes med – bru­ges godt BTs SPORTSCHEF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.