ET KONGE-OL

BT - - OL I RIO -

OL ROY­AL Jakob Fuglsang blev gan­ske over­ra­sket, da han fik en te­le­fon i hån­den med or­de­ne: ’Der er en, der vil ta­le med dig.’ Fuglsang sad i en bil med kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­der Lars Hest­bech fra Dan­marks Idra­ets­for­bund - det var ham, der rak­te te­le­fo­nen til cy­kel­ryt­te­ren.

De var på vej fra det olym­pi­ske cy­kel­løb til sej­rs­fest på Ho­tel Tulip på Co­pa­ca­ba­na. Fuglsang hav­de sin over­ra­sken­de sølv­me­dal­je om hal­sen. Og nu var der alt­så te­le­fon.

In­te­ta­nen­de om, hvem det var, gik der et øje­blik, før Fuglsang for­stod, at det var kron­prins Fre­de­rik i den an­den en­de.

Kron­prin­sen hav­de va­e­ret til svøm­ning sammen med kron­prin­ses­se Mary, hvor han hav­de hørt om det im­po­ne­ren­de re­sul­tat fra Fuglsang, og nu vil­le han ly­køn­ske den dan­ske cy­kel­ryt­ter.

Det be­tød me­get for kro­nar­vin­gen at kom­me til at si­ge til­lyk­ke per­son­ligt. På ho­tel­let ven­te­de me­re roy­al ly­kønsk­ning, da bå­de prin­ses­se Ma­rie, prins Jo­a­chim og de­res børn var med til fe­sten.

Det er i sand­hed et kon­ge­ligt OL, der har va­e­ret gang i den før­ste uge i Rio de Ja­neiro. Kron­prins Fre­de­rik er som med­lem af den in­ter­na­tio­na­le olym­pi­ske ko­mité til ste­de un­der he­le OL, og han føl­ger de dan­ske at­le­ter på na­er­mest hold un­der kon­kur­ren­cer­ne. Fan­ta­sti­ske Fuglsang I for­bin­del­se med et af hans be­søg på sport­s­a­re­na­er­ne fan­ge­de BT ham til en snak om den olym­pi­ske op­le­vel­se i den bra­si­li­an­ske stor­by. TIRS­DAG 16. AUGUST 2016

»Det er rig­tig godt. Jeg er glad, når de dan­ske at­le­ter er gla­de. Og i vir­ke­lig­he­den og­så, når al­le at­le­ter er gla­de. Det er de fak­tisk. Der er god til­freds­hed med for­hol­de­ne. De små­ting, der måt­te va­e­re, som er an­der­le­des end i Lon­don, er ik­ke no­get, de går op i. De går op i, at de sover godt, spi­ser godt, og de kan for­be­re­de sig op­ti­malt.« fan­ta­stisk. Det ser jeg som no­get me­get, me­get stort. Han lig­ne­de en Jeg er glad, når de dan­ske at­le­ter er gla­de. Og i vir­ke­lig­he­den og­så, når al­le at­le­ter er gla­de. Det er de fak­tisk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.