HAEVNENS TI­ME

Når FC Kø­ben­havn i af­ten ta­ger imod de cypri­o­ti­ske me­stre fra APO­EL, er der me­re end pre­sti­ge og pen­ge på spil

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fre­de­rik Bar­søe | fr­ba@bt.dk

For syv år si­den stod Stå­le Sol­bak­ken og hans spil­le­re i sam­me si­tu­a­tion, da de i mid­ten af august star­te­de på hjem­me­ba­ne mod APO­EL i Cham­pions Le­ague-kva­li­fi­ka­tio­nens run­de. Her vandt lø­ver­ne 1-0, men ugen efter blev det til exit med et 1-3-ne­der­lag på ude­ba­ne.

I af­ten står FCK-tra­e­ne­ren der alt­så igen, men han me­ner af go­de grun­de ik­ke, at ha­evntør­sten er så stor hos spil­ler­ne, men for bå­de sit eget og fan­se­nes ved­kom­men­de, ved han godt, at der er no­get ek­stra på spil.

»Der er sand­syn­lig­vis kun en, der spil­le­de med sidst for syv år si­den, som vil star­te in­de i morgen. Så jeg tror ik­ke, at det be­ty­der så me­get for spil­ler­ne. Fle­re af mi­ne spil­le­re vid­ste ik­ke en­gang, at APO­EL kom­mer fra Cy­pern, før jeg for­tal­te dem det. Men jeg for­står godt, at vo­res fans fø­ler, at vi skal ha­ve ha­evn, og jeg kan og­så godt selv ma­er­ke det. Men det er vig­tigst at fo­ku­se­re på, hvad vi skal gø­re på ba­nen,« sagde Stå­le Sol­bak­ken på gårs­da­gens pres­se­mø­de før den vig­ti­ge kva­li­fi­ka­tions­kamp.

FC Kø­ben­havn har få­et en fan­ta­stisk start på sa­e­so­nen, og med en målsco­re på 19-1 ser isa­er hjem­me­ba­nen sta­er­ke­re ud, end den la­en­ge har gjort. I eu­ro­pa­ei­sk sam­men­ha­eng blev det se­ne­st til en over­be­vi­sen­de 3-0 sejr mod ru­ma­en­ske Astra Gi­ur­giu. En sejr, der alt­så nu har sendt me­get ta­et på Cham­pions Le­ague-grup­pe­spil­let. Net­op en skra­em­men­de hjem­me­ba­ne er og­så no­get, som mod­stan­der­ne fra APO­EL i sa­er­de­les­hed er kendt for. Men hos Stå­le Sol­bak­ken er der ik­ke me­get be­kym­ring at spo­re på den front. »Hvis vi kig­ger på vo­res hjem­me­ba­ne­sta­ti­stik i Cham­pions Le­ague, har vi ik­ke no­get at be­kym­re os om i for­hold til APO­EL. Vi skal vi­se, at vi har en sund selvsik­ker­hed,« si­ger den nor­ske FCK-tra­e­ner, der er glad for, at et eu­ro­pa­ei­sk even­tyr i den ene el­ler den an­den for­stand er sik­ret. »Jeg er me­get me­re ro­lig nu, end jeg var før kam­pe­ne mod Astra. Vi er sik­ret Eu­ro­pa nu, og det er der, vi hø­rer til.«

En god for­ret­ning

Ud over den enor­me pre­sti­ge, som Cham­pions Le­ague med­fø­rer, ha­evn-aspek­tet i mø­det med APO­EL, er der og­så rig­tigt man­ge pen­ge at hen­te. Ba­re for at del­ta­ge i grup­pe­spil­let er der 90 mil­li­o­ner kro­ner til hvert hold.

»Øko­no­misk set er det en me­get, me­get god for­ret­ning, hvis vi kva­li­fi­ce­re os til Cham­pions Le­ague. Men

’’ Jeg for­står godt, at vo­res fans fø­ler, at vi skal ha­ve ha­evn, og jeg kan og­så godt selv ma­er­ke det

• når man ser på det sport­s­li­ge, er vi al­le­re­de sik­ret de eu­ro­pa­ei­ske kam­pe, som vi har brug for i de kommende må­ne­der. Det gør, at vi kan slap­pe af. Men selv­føl­ge­lig vil vi spil­le med de sto­re dren­ge,« si­ger han og til­fø­jer, at der na­tur­lig­vis vil va­e­re bed­re chan­cer i Eu­ro­pa Le­ague.

»I Eu­ro­pa Le­ague tror jeg helt ae­r­ligt, at vi kan nå til kvart­fi­na­len. Det kan ik­ke la­de sig gø­re i Cham­pions Le­ague, tror jeg.«

En af de få spil­le­re, der var med, da FCK for syv år si­den tab­te til APO­EL, er Wil­li­am Kvist. Han er fuld af respekt for cypri­o­ter­ne og op­sat på at gø­re det an­der­le­des en sidst.

»Sidst hav­de vi for­nem­mel­sen af, at vi kør­te dem rundt her­hjem­me, og så skru­e­de de ba­re helt vildt op, da vi kom på be­søg der­ne­de. Vi kom­mer ik­ke til at stille os til­ba­ge, hvis vi kom­mer for­an 1-0 i dag. Vi er nødt til at sa­et­te dem i en si­tu­a­tion, hvor de skal ud og jag­te et re­sul­tat på egen ba­ne.«

Stå­le Sol­bak­ken

FO­TO: AN­DERS KJAERBYE

FC Kø­ben­havn-spil­ler­ne tra­e­ner i Par­ken før kam­pen mod APOE.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.