DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Al­le fi­re dan­ske hold har kva­li­fi­ce­ret sig til den af­gø­ren­de play­off-run­de in­den grup­pe­spil­let i Cham­pions Le­ague og Eu­ro­pa Le­ague, hvil­ket er no­get af et sa­er­syn.

FC Kø­ben­havn er al­le­re­de sik­ret ad­gang til et eu­ro­pa­ei­sk grup­pe­spil, mens FC Midtjyl­land, Brønd­by og Søn­derjy­ske al­le har en re­a­li­stisk chan­ce for avan­ce­ment. Hos Nor­di­cBet spe­ku­le­rer man li­ge­frem i, at det for før­ste gang kan lyk­kes Dan­mark at få he­le tre hold med i eu­ro­pa­ei­ske grup­pe­spil.

»Vi har jo ef­ter­hån­den vaen­net os til, at de lidt blø­de­re dan­ske hold bli­ver straf­fet, når de mø­der in­ter­na­tio­nal mod­stand. Men no­get ty­der på, at ni­veau­et i den dan­ske li­ga er ha­e­vet. Før kva­li­fi­ka­tio­nen var vi vil­li­ge til at be­ta­le pen­ge­ne 55 gan­ge igen for mindst tre hold i grup­pe­spil. Nu er vi helt ne­de i od­ds 2,65«, si­ger Tho­mas Holm fra Nor­di­cBet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.