Nyt topjob til Hen­ri­et­te Kja­er

BT - - NYHEDER -

JOBSKIFTE Den for­hen­va­e­ren­de kon­ser­va­ti­ve mi­ni­ster Hen­ri­et­te Kja­er har få­et nyt job. I en mail til Ek­stra Bla­det forta­el­ler 50-åri­ge Hen­ri­et­te Kja­er, at hun har sik­ret sig stil­lin­gen som pu­blic af­fairs di­rector i kom­mu­ni­ka­tions­sel­ska­bet Rud Pe­der­sen. Kja­er hav­de før­ste dag på sit nye job i be­gyn­del­sen af au­gust.

’Jeg har si­den 2012 va­e­ret hos Ehren­berg Kom­mu­ni­ka­tion og er nu skif­tet til pu­blic af­fairs bu­reau­et Rud Pe­der­sen,’ skri­ver Hen­ri­et­te Kja­er.

’Så ar­bejds­plad­sen er ny, men ar­bejds­op­ga­ver­ne min­der me­get om hin­an­den - her­un­der mø­der på Chri­sti­ans­borg - som jeg og­så hav­de i mit nu tid­li­ge­re job. Det er en del af bran­chen,’ ly­der det vi­de­re.

Hen­ri­et­te Kja­er var gen­nem en år­ra­ek­ke en af Kon­ser­va­ti­ves top­fi­gu­rer. I An­ders Fogh Ras­mus­sens re­ge­ring blev hun i 2001 først so­ci­al­mi­ni­ster og mi­ni­ster for li­ge­stil­ling, og bag­ef­ter blev hun mi­ni­ster for fa­mi­lie- og for­bru­ge­ran­lig­gen­der. I fe­bru­ar 2005 måt­te hun tra­ek­ke sig, da det kom frem, at hun og sam­le­ve­ren, for­ret­nings­man­den Erik Skov Pe­der­sen, var dømt for ik­ke at ha­ve be­talt for to so­fa­er og en mar­ki­se.

Fra 2005 var hun po­li­tisk ord­fø­rer for Kon­ser­va­ti­ve, og fra 2008 var hun li­ge­le­des for­mand for fol­ke­tings­grup­pen.

Beg­ge po­ster trak hun sig fra i ja­nu­ar 2011, da BT kun­ne af­slø­re en ra­ek­ke ny dom­me, hvor Kja­er og sam­le­ve­ren var dømt som dår­li­ge be­ta­le­re. Få må­ne­der ef­ter blev Erik Skov Pe­der­sen idømt tre års fa­engsel for bed­ra­ge­ri og do­ku­ment­falsk­ne­ri.

Si­den Hen­ri­et­te Kja­er i 2011 for­lod dansk politik har hun ar­bej­det med kom­mu­ni­ka­tion. Og på trods af job­bet er nyt er det alt­så sta­dig i sam­me bold­ga­de som det gam­le. På sin hjem­mesi­de be­skri­ver hun den nye ar­bejds­plads Rud Pe­der­sen blandt an­det med føl­gen­de ord:

’Rud Pe­der­sen er en hur­tigt vok­sen­de pu­blic af­fairs-rå­d­gi­ver og en af de stør­ste nor­di­ske kon­su­lent­fir­ma­er med spe­ci­a­le in­den for pu­blic af­fairs.’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.