Juli blev var­me­ste må­ned må­lt på klo­den

BT - - NYHEDER -

End­nu en gang er der re­gi­stre­ret en op­sigtsva­ek­ken­de glo­bal var­me­re­kord, og juli 2016 blev så­le­des den var­me­ste må­ned, der no­gen­sin­de er må­lt.

Det op­ly­ser DMI, der hen­vi­ser til tal fra Na­sa.

DMI’s kli­ma­for­sker Pe­ter Lan­gen for­kla­rer ten­den­sen, der vi­ser, at den glo­ba­le tem­pe­ra­tur kun går én vej.

’Selv­om Jor­den sta­dig er me­get varm på grund af El Niño, for­kla­rer det kun en lil­le del af de re­kord­hø­je tem­pe­ra­tu­rer, vi ser,’ ud­ta­ler han i en pres­se­med­del­el­se.

’Re­sten er glo­bal op­varm­ning. At det er juli, der bli­ver den var­me­ste må­ned, vi har må­lt, kom­mer ik­ke som en over­ra­skel­se, da juli ge­ne­relt set er den var­me­ste må­ned på Jor­den. I år er den ba­re ek­stra varm,’ for­kla­rer han.

Al­le må­ne­der i 2016 har hidtil slå­et re­kord, og det ser ud til at fort­sa­et­te, selv­om re­kor­der­ne ik­ke kan for­ven­tes at bli­ve helt så sto­re som før­ste halv­del af året.

Men den sam­le­de glo­ba­le års-tem­pe­ra­tur vil sta­dig lan­de re­kord­højt, for­di før­ste hal­vår var ek­strem varm.

»Vur­de­ret ud fra årets før­ste syv må­ne­der bli­ver det me­re og me­re sik­kert, at 2016 som hel­hed bli­ver var­me­re end 2015. Og end 2014. For tred­je år i tra­ek slår vi alt­så for­ment­lig glo­bal var­me­re­kord,« si­ger Pe­ter Lan­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.