Met­te F. er uam­bi­tiøs

BT - - NYHEDER -

RE­FOR­MER Det er på hø­je tid, at vi øger am­bi­tio­ner­ne for, hvil­ket Dan­mark vi øn­sker i frem­ti­den. Og i det lys er det kom­men­de ef­ter­års for­hand­lin­ger om dansk øko­no­mi en mu­lig­hed for at la­ve stør­re re­for­mer, som po­li­ti­ke­re ik­ke må for­pas­se. Med den til­gang er de Ra­di­ka­les leder, Mor­ten Øster­gaard, indstil­let på at ta­ge favn­tag med hel­li­ge po­li­ti­ske kø­er for at ska­be et øko­no­misk rå­de­rum til at in­ve­ste­re i Dan­marks frem­tid.

Han pe­ger først og frem­mest på en frem­ryk­ning af dan­sker­nes pen­sions­al­der som en nød­ven­dig vej at gå.

Helt kon­kret vil de Ra­di­ka­le frem­ryk­ke be­slut­nin­gen om at ha­e­ve dan­sker­nes pen­sio­nal­der til 68 år fra 2030 til 2025 og på den må­de skaf­fe en mil­li­ard kro­ner år­ligt til in­ve­ste­rin­ger i vel­fa­erd og ud­dan­nel­se. En ma­nøv­re Mor­ten Øster­gaard om­ta­ler som en ge­ne­ra­tions­ga­ve.

»Vi har brug for en ge­ne­ra­tions­ga­ve. Vi har brug for, at den vok­sen­de ge­ne­ra­tion, som vil gå på pen­sion i de kom­men­de år, bli­ver et ek­stra år på ar­bejds­mar­ke­det, hvis man har ar­bejd­s­ev­nen. Så vil vi kun­ne af­sa­et­te en ek­stra mil­li­ard til at in­ve­ste­re i vo­res børns frem­tid, fra de be­gyn­der i dag­in­sti­tu­tion, til de for­la­der ud­dan­nel­ses­sy­ste­met,« si­ger han. En klas­sisk dis­kus­sion Per­so­ner på 57 år el­ler der­over skal fort­sat kun­ne reg­ne med den nu­va­e­ren­de pen­sions­al­der, un­der­stre­ger Øster­gaard. Des­u­den øn­sker de Ra­di­ka­le bl.a. la­ve­re skat på ar­bej­de, let­te­re ad­gang til højtud­dan­net uden­land­sk ar­bejds­kraft for virk­som­he­der samt en om­la­eg­ning af bo­ligskat­ten.

Det er på den bag­grund, at den ra­di­ka­le leder un­drer sig over mel­din­ger­ne fra den tid­li­ge­re re­ge­rings­part­ner, So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. Sa­er­ligt S-for­mand Met­te Fre­de­rik­sens ud­mel­ding om, at hun ik­ke ser et stort re­form­be­hov, og hen­des af­vis­ning af at frem­ryk­ke en ha­e­vel­se af pen­sions­al­de­ren ae­r­grer Mor­ten Øster­gaard.

Met­te Fre­de­rik­sen har i et in­ter­view med Berlingske ud­talt, at hun me­ner, vi ’står over for en klas­sisk dis­kus­sion om, hvor­dan vi skal bru­ge pen­ge­ne’.

»Det er uam­bi­tiøst kun at vil­le pri­o­ri­te­re in­den for de af­sat­te mid­ler. Man er nødt til at va­e­re ae­r­lig om kon­se­kven­ser­ne af de valg, man tra­ef­fer, og hvis man ik­ke vil va­e­re med på nog­le af de her ting, så bli­ver det ba­re me­re af det sam­me med fle­re nedska­e­rin­ger. Jeg sy­nes, vi var in­de i en god ga­en­ge, da vi sam­men sad i re­ge­ring, og der­for vil jeg sta­er­kt op­for­dre til, at man gen­fin­der am­bi­tio­ner­ne,« si­ger Mor­ten Øster­gaard.

Han har tid­li­ge­re ud­talt sig sta­er­kt kri­tisk om So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes po­li­ti­ske kurs i for­hold til flygt­nin­ge og ud­la­en­din­ge og har an­be­fa­let et ’kurs­skif­te nu og her’. Klar i spyt­tet På So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes som­mer­grup­pe­mø­de tirs­dag valg­te par­ti­for­mand Met­te Fre­de­rik­sen, grup­pe­for­mand Hen­rik Saas Lar­sen (S) og po­li­tisk ord­fø­rer Ni­co­lai Wam­men (S) at fo­ku­se­re på at for­bed­re vil­kå­re­ne for dansk er­hvervs­liv frem for stør­re re­for­mer.

Og par­tiets le­del­se var klar i spyt­tet: Det er ik­ke det rig­ti­ge at gi­ve skat­te­let­tel­ser hver­ken i bun­den el­ler i top­pen.

I ste­det skal der, iføl­ge Hen­rik Saas Lar­sen, no­get ’grun­di­ge­re og me­re struk­tu­relt til’, hvis der skal gang i va­ek­sten igen.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne øn­sker kon­kret at for­bed­re ram­me­vil­kå­re­ne for

små og mel­lem­sto­re virk­som­he­der: Der skal va­e­re bed­re mu­lig­hed for at in­ve­ste­re i IT og ma­ski­ner via bed­re af­skriv­nin­ger, li­ge­som det skal va­e­re gra­tis at over­dra­ge sin virk­som­hed til ka­pi­tal­fon­de. En­de­lig øn­sker So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne at styr­ke virk­som­he­der­nes ka­pi­tal­grund­lag.

»Virk­som­he­der­nes ram­me­vil­kår er fle­re ste­der un­der pres. Der er stor for­skel på, om man bor det ene el­ler det an­det sted i for­hold til, hvor me­get af va­ek­sten man op­le­ver. Det vil­le va­e­re for­kert po­li­tisk, men og­så fag­ligt, at re­du­ce­re de ud­for­drin­ger vi står over for til ale­ne at va­e­re et spørgs­mål om top­skat­te­let­tel­ser el­ler ej,« sag­de Met­te Fre­de­rik­sen.

Sam­ti­dig øn­sker So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne at få fle­re le­di­ge i ud­dan­nel­se med en re­form af ef­ter­ud­dan­nel­ses­om­rå­det, hvor ufag­la­er­te le­di­ge skal ha­ve mu­lig­hed for at få 110 pro­cent af dag­pen­ge­sat­sen, hvis de på­be­gyn­der en ud­dan­nel­se. Midtsø­gen­de for­slag S-for­man­den bej­ler til en bred po­li­tisk af­ta­le hen over mid­ten: »Ind­til nu har vi hørt me­get om skat­te­let­tel­ser. Vi vil no­get an­det. Og vi har mu­lig­he­der­ne i dansk politik for at la­ve en po­li­tisk af­ta­le, der går hen over den po­li­ti­ske mid­te, og som frem­tids­sik­rer Dan­mark.«

Ven­stres fi­nansord­fø­rer, Ja­cob Jen­sen, ro­ser Mor­ten Øster­gaard for at ’for­sø­ge at pres­se So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne til re­for­mer’.

Og han er ’fuld­sta­en­dig enig’ i, at Met­te Fre­de­rik­sen er alt for uam­bi­tiøs i for­hold til at gø­re sam­fund­s­ø­ko­no­mi­en stør­re for de kom­men­de ge­ne­ra­tio­ner.

»Før vi frem­la­eg­ger 2025-pla­nen, vil jeg ik­ke for­hol­de mig til, om pen­sions­al­de­ren skal den ene el­ler an­den vej. Men ja, hvis vi ge­ne­relt skal sik­re vel­fa­er­den for na­e­ste ge­ne­ra­tion, bli­ver vi nødt til la­ve nog­le til­tag nu, så der er rå­de­rum for de kom­men­de ge­ne­ra­tio­ner,« si­ger Ja­cob Jen­sen.

Re­ge­rin­gen ven­tes at frem­la­eg­ge sin 2025-plan in­den for de na­e­ste 14 da­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.