Le­di­ge an­sa­et­tes som bryl­lupsvid­ner

BT - - NYHEDER -

KOM­MU­NA­LE GIFTEKNIVE Når uden­land­ske par bli­ver gift i Søn­der­borg, er der in­gen grund til, at de med­brin­ger vid­ner. Kom­mu­nen har nem­lig an­sat to le­di­ge til at over­va­e­re den slags begivenheder. Det skri­ver DR Syd. Bryl­lupsvid­ner­ne er an­sat i kom­mu­na­le fleksjob. Og det kre­a­ti­ve til­tag er til gavn for bå­de kom­mu­nen og vid­ner­ne, forta­el­ler chef for bor­ger­ser­vi­ce i Søn­der­borg Sus­an­ne Krogh.

»Vi spa­rer res­sour­cer, for­di vi ik­ke skal sen­de to an­sat­te i bor­ger­ser­vi­ce af sted som vid­ner, hver gang uden­land­ske par skal gif­tes. Sam­ti­dig har vi få­et to nye kol­le­ger, som tri­ves godt i job­bet og ud­fø­rer en vig­tig op­ga­ve,« si­ger Sus­an­ne Krogh til DR Syd.

En del uden­land­ske par bli­ver vi­et i Søn­der­borg Kom­mu­ne. De har ik­ke al­tid selv vid­ner med, og iføl­ge loven skal kom­mu­nen i så­dan­ne til­fa­el­de sør­ge for bryl­lupsvid­ner. Den ene af de to an­sat­te bryl­lupsvid­ner er Lis­beth Duun Jen­sen. Hun har va­e­ret i for­skel­li­ge prak­tik­til­bud for at kom­me til­ba­ge til ar­bejds­mar­ke­det, men det er ik­ke lyk­ke­des.

Det al­ter­na­ti­ve fleksjob har haft stor be­tyd­ning for hen­de.

»Før i ti­den var jeg flov over at va­e­re le­dig, og det på­vir­ke­de mig me­get, at jeg ik­ke hav­de et ar­bej­de,« si­ger Lis­beth Duun Jen­sen til DR Syd.

»Nu fø­ler jeg en an­den fri­hed og har få­et me­get me­re ener­gi, for­di jeg har få­et det her job. Jeg fø­ler mig me­re va­erd som men­ne­ske,« si­ger hun. Vi spa­rer res­sour­cer, for­di vi ik­ke skal sen­de to an­sat­te i bor­ger­ser­vi­ce af sted som vid­ner, hver gang uden­land­ske par skal gif­tes

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.