INSPEKTØREN: Ma­skin­chef den skyl­di­ge

BT - - NYHEDER -

MYSTIK skibsin­spek­tør hos Sø­fart­s­sty­rel­sen, da han i går ef­ter­mid­dag delt­og i et pres­se­mø­de ar­ran­ge­ret af fore­nin­gen ’Stif­tel­sen Et­ter­forsk­nin­gen av mord­bran­nen Scan­di­navi­an Star’ i Oslo.

»In­gen er la­en­ge­re i tvivl om, hvad der ske­te, hvem der gjor­de det, og hvor­dan det gik til. Det er jeg glad for,« for­tal­te Flem­m­ing Thue Jen­sen, hvor han klart pe­ge­de på Scan­di­navi­an Stars ma­skin­chef, den nu af­dø­de He­inz Ste­in­hau­ser, som va­e­ren­de man­den bag bran­den.

Iføl­ge Flem­m­ing Thue Jen­sen for­søg­te ma­skin­che­fen fle­re gan­ge at sa­bo­te­re sluk­nings­ar­bej­det om­bord på den 141 me­ter lan­ge fa­er­ge, ved an­gi­ve­ligt at for­sin­ke ind­sats­le­de­rens ar­bej­de med sluk­nin­gen af bran­den. På pres­se­mø­det til­fø­je­de han, at yder­li­ge­re to be­sa­et­nings­med­lem­mer, en elek­tri­ker og en ma­ski­n­ar­bej­der, måt­te ha­ve haft kend­skab til ma­skin­che­fens age­ren.

»Jeg na­ev­ner ma­skin­che­fen igen og igen som den skyl­di­ge. Men der er in­gen tvivl om, at en elek­tri­ker og en ma­ski­nist måt­te va­e­re vi­den­de om, hvad han gjor­de.«

Det er langt­fra før­ste gang, at He­inz Ste­in­hau­ser, der var ma­skin­chef på Scan­di­navi­an Star, er ble­vet be­skyldt for at ha­ve spil­let en rol­le i bran­den, og han er fle­re gan­ge ble­vet mista­enkt for at ha­ve an­ta­endt bran­den på ski­bet samt for­hin­dret sluk­nings­ar­bej­det. An­gi­ve­ligt med for­sik­rings­svin­del som sit mo­tiv. Ab­sur­de på­stan­de Selv har He­inz Ste­in­hau­ser va­e­ret yderst få­ma­elt med at ud­ta­le sig i sa­gen. Men til det nor­ske me­die VG, sat­te den tid­li­ge­re ma­skin­chef dog i 2013 ord på de man­ge ryg­ter om hans på­stå­e­de rol­le i bran­den, som han blankt af­vi­ste som va­e­ren­de ’ab­sur­de’.

»I 10 må­ne­der kun­ne jeg ik­ke ar­bej­de, for­di jeg ik­ke kun­ne sove. Jeg så kon­stant al­le of­re­ne for mig. Jeg kun­ne al­drig gø­re så­dan no­get,« for­tal­te He­inz Ste­in­hau­ser til jour­na­li­sten fra VG, der hav­de op­søgt ham på bo­pa­e­len i Fl­o­ri­da.

Her blev han året ef­ter, i 2014, fun­det død i en al­der af 57. For­ment­lig som føl­ge af et hjer­te­an­fald.

Iføl­ge Flem­m­ing Thue Jen­sen spil­le­de ma­skin­che­fen ik­ke blot en ak­tiv rol­le i sel­ve bran­den, men han fik så­gar lov til ef­ter­føl­gen­de at del­ta­ge i opkla­rin­gen af sa­gen.

»De tek­ni­ske rap­por­ter er møg­be­fa­eng­te med fejl, og det er ma­skin­che­fens mester­va­erk,« lød det fra Flem­m­ing Thue Jen­sen i går på pres­se­mø­det, hvor han og­så ha­ev­de­de, at ma­skin­che­fen al­drig blev af­hørt i sa­gen.

Den 26 år gam­le sag om bran­den på Scan­di­navi­an Star kun­ne dog va­e­re ble­vet opkla­ret på blot en en­kelt må­ned, hvis Flem­m­ing Thue Jen­sen selv var ble­vet af­hørt i sa­gen, ha­ev­de­de skibsin­spek­tø­ren i går.

»Jeg var én af de før­ste på ski­bet og en af dem, der vid­ste al­ler­mest, men jeg blev al­drig af­hørt. Sa­gen kun­ne ha­ve va­e­ret opkla­ret på en må­ned,« for­tal­te Flem­m­ing Thue Jen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.