Ban Ki-moon øn­sker kvin­de­lig ef­ter­føl­ger

BT - - NYHEDER -

FNs af­gå­en­de ge­ne­ral­se­kre­ta­er, Ban Ki-moon, me­ner, at en kvin­de bør over­ta­ge po­sten ef­ter ham. Det si­ger han iføl­ge nyheds­bu­reau­et AP.

»Vi har man­ge an­er­kend­te og frem­tra­e­den­de kvin­de­li­ge le­de­re i na­tio­na­le re­ge­rin­ger, an­dre or­ga­ni­sa­tio­ner, er­hvervs­li­vet, po­li­ti­ske og kul­tu­rel­le sam­fund samt i al­le aspek­ter af vo­res liv. Der er in­gen grund til, at det sam­me ik­ke skal gø­re sig ga­el­den­de i FN,« si­ger ge­ne­ral­se­kre­ta­e­ren.

11 kan­di­da­ter kon­kur­re­rer om at bli­ve Ban Ki-moons ef­ter­føl­ger: Seks ma­end og fem kvin­der. Af kvin­der­ne ser det ud til at va­e­re che­fen for FNs Unesco, bul­gar­ske Iri­na Boko­va, som har de bed­ste mu­lig­he­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.