Det tra­ek­ker mod bun­den

BT - - DEBAT -

Stats­mi­ni­ste­ren har no­get ufor­sig­tigt ind­ledt ef­ter­års­sa­e­so­nen med at forta­el­le dan­sker­ne, at der ik­ke er be­hov for dra­ma­ti­ske re­for­mer. Men al­le ved, at re­ge­rin­gen, når den pra­e­sen­te­rer sin 2025plan, al­li­ge­vel spil­ler ud med en ra­ek­ke re­for­mer, som ik­ke li­ge­frem kan be­teg­nes som be­ha­ge­li­ge.

De gam­le par­ti­er er ik­ke li­ge­frem sta­er­ke selv. Bl.a. der­for tra­ek­ker dis­kus­sio­nen mod bun­den. De tør ik­ke an­det

DER VIL NA­TUR­LIG­VIS og­så va­e­re gu­le­rød­der. Og­så S-for­mand, Met­te Fre­de­rik­sen har truk­ket eg­ne gu­le­rød­der op.

Fra sit sommermøde har Fre­de­rik­sen fo­re­slå­et, at le­di­ge ufag­la­er­te skal kun­ne få 110 pro­cent af dag­pen­ge­sat­sen un­der ud­dan­nel­se. Alt­så en gu­lerod for, at be­stem­te grup­per ud­dan­ner sig. Det vil na­er­me­re be­teg­net va­e­re et løft fra bun­den. Der­til kom­mer ’en am­bi­tion’ om sik­ker­hed for en prak­tik­plads, som skal gen­nem­fø­res ved, at de virk­som­he­der, som ik­ke stil­ler prak­tik­plad­ser til rå­dig­hed, skal be­ta­le me­re for at slip­pe for op­ga­ven. Gu­lerod til fol­ket, pisk til de uansvar­li­ge virk­som­he­der. MENS LI­BE­RAL AL­LI­AN­CE tvin­ger re­ge­rin­gen til at ar­bej­de for en let­tel­se af top­skat­ten, fo­re­slår S i ste­det, at man gi­ver et fradrag til små og mel­lem­sto­re virk­som­he­der, så de kan ska­be ’re­el va­ekst’. Igen ta­en­kes og for­mu­le­res for­sla­get som et løft fra bun­den frem for fra top­pen.

S har fat i en ar­gu­men­ta­tion, som helt in­tu­i­tivt – af man­ge – vil bli­ve af­ko­det som for­nuf­tig. Over for det står, at man of­te får stør­re ef­fekt for pen­ge­ne i top­pen end i bun­den. F.eks. ko­ster det en halv rum­kap­sel at let­te bund­skat­ten, og det vurderes at ha­ve en be­gra­en­set ef­fekt, mens det er ’bil­li­ge­re’ at let­te i top­skat­ten, og det vurderes at ha­ve en stør­re ef­fekt. MEN I EN tid, hvor det er folk mod eli­te, provins mod ho­ved­stad og DF-snus­for­nuft mod Djøf-ta­enk­ning, vil der va­e­re me­re bund­tra­ek i S-kom­mu­ni­ka­tio­nen end i LA-ar­gu­men­ter­ne – og­så selv­om sidst­na­evn­te of­te bak­kes op af or­ga­ni­sa­tio­ner som f.eks. Dansk In­du­stri. I DIS­SE DA­GE pra­e­sen­te­rer de fle­ste par­ti­er de­res gu­lero­d­sidéer fra de­res som­mer­grup­pe­mø­der, men det er ik­ke ens­be­ty­den­de med, at bor­ger­ne ik­ke skal fryg­te et sma­eld af pi­sken. Som be­kendt har fi­nans­mi­ni­ste­ren et ’ra­ed­selska­ta­log’ i skuf­fen. Og og­så gu­le­rød­der skal man be­ta­le for, så man skal og­så fin­de pen­ge­ne. Den dis­kus­sion vil og­så bli­ve ve­jet af på top/bund­va­eg­ten.

VI KAN DER­FOR se frem mod et ef­ter­år, hvor be­gre­bet ’en al­min­de­lig LO-fa­mi­lie’ vil bli­ve flit­tigt brugt. Bå­de re­ge­ring og øv­ri­ge par­ti­er vil hol­de øje med, hvad ef­fek­ten vil va­e­re for den­ne ta­enk­te gen­nem­snits­fa­mi­lie. Men og­så for al­le an­dre ’fa­mi­lie­ty­per’. DF kan f.eks. ik­ke hol­de til, at det sam­let set går i mi­nus for pen­sio­ni­sten.

SOM SÅ OF­TE før vil der va­e­re kamp om at va­e­re det ae­g­te ar­bej­der­par­ti. Og­så den dis­kus­sion vil hand­le om top og bund. Det er et helt klas­sisk po­li­tisk skel – skal man sik­re de sva­ge­ste el­ler be­fri de sta­er­ke­ste. Men de gam­le par­ti­er er ik­ke li­ge­frem sta­er­ke selv. Bl.a. der­for tra­ek­ker dis­kus­sio­nen mod bun­den. De tør ik­ke an­det.

Søs Ma­rie Serup, er BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor og di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.