Én mand hø­ster fle­re OL-me­dal­jer, end In­di­en no­gen­sin­de har gjort

BT - - NYHEDER -

ME­DAL­JER Hvis ba­re yo­ga el­ler cri­ck­et var en olym­pisk di­sci­plin. Men nej. For In­di­ens mil­li­ards­to­re be­folk­ning har OL igen-igen va­e­ret en skuf­fel­se. Lan­det be­va­e­ger sig på gra­en­sen af to­tal fi­a­sko og jag­ter sta­dig den før­ste me­dal­je i Rio. Et par gan­ge har de in­di­ske at­le­ter til­ka­em­pet sig en fjer­de­plads, men det er en rin­ge trøst. Li­ge ved og na­e­sten er ik­ke godt nok til hi­sto­ri­ebø­ger­ne.

Her kan man til gen­ga­eld la­e­se, at In­di­ens kva­ler ik­ke er no­get nyt. De se­ne­ste tre år­ti­er har lan­det kun vun­det én guld­me­dal­je, og den ame­ri­kan­ske su­per­svøm­mer Mi­cha­el Phelps har nu over­ha­let den sam­le­de in­di­ske me­dal­je­høst in­denom. Han er in­de­ha­ver af 28 olym­pi­ske me­dal­jer, mens In­di­en, der har del­ta­get ved OL si­den 1900, i alt kun har vun­det 26.

Men hvad er for­kla­rin­gen? Hvor­dan kan ver­dens na­est­fol­ke­ri­ge­ste na­tion va­e­re ud af stand til at sik­re sig fle­re sej­re ved sports­be­gi­ven­he­den over dem al­le? Øko­no­mi og ka­ster Det fin­des der man­ge for­skel­li­ge bud på. En del kred­ser om øko­no­mi­ske for­hold. Må­lt pr. ind­byg­ger er In­di­en sta­dig et fat­tigt land, hvor man­ge fa­mi­li­er ser ud­dan­nel­se som den ene­ste vej til en bed­re til­va­e­rel­se. At sat­se hel­hjer­tet på en sport­skar­ri­e­re er en ri­si­ko, de fa­er­re­ste tør lø­be. Man­gel på of­fent­li­ge in­ve­ste­rin­ger i sport­s­fa­ci­li­te­ter, kor­rup­tion og dår­lig or­ga­ni­se­ring spil­ler og­så ind.

Ved vin­ter-OL for to år si­den måt­te de tre in­di­ske at­le­ter stil­le op som uaf­ha­en­gi­ge del­ta­ge­re, for­di Den In­ter­na­tio­na­le Olym­pi­ske Ko­mité men­te, at In­di­en hav­de brudt or­ga­ni­sa­tio­nens re­gel­sa­et.

Og­så det in­di­ske ka­ste­sy­stem er en fak­tor. Iføl­ge pro­fes­sor Ro­no­joy Sen, for­fat­ter til bo­gen ’Na­tion at Play: A Hi­story of Sport in In­dia’, ser de fle­ste in­de­re sig min­dre som in­di­vi­der og me­re som del af en ka­ste, stam­me el­ler re­li­gion. Per­so­ner fra hø­je­re ka­ster øn­sker of­te ik­ke at kon­kur­re­re mod folk fra de la­ve­re. De la­ve­re ka­ster ud­gør ho­ved­par­ten af In­di­ens be­folk­ning, og dis­se la­ve­re ka­ster er og­så dem, der ik­ke har ad­gang til ud­dan­nel­se, god er­na­e­ring og sund­hed Og i bun­den af hie­rar­ki­et er de øko­no­mi­ske og so­ci­a­le for­hold en be­gra­ens­ning i sig selv.

»De la­ve­re ka­ster ud­gør ho­ved­par­ten af In­di­ens be­folk­ning, og dis­se la­ve­re ka­ster er og­så dem, der ik­ke har ad­gang til ud­dan­nel­se, god er­na­e­ring og sund­hed,« ud­ta­ler Ro­no­joy Sen til BBC. Men hvor­for kan Ki­na? Og li­ge pra­e­cis det kan va­e­re med til at for­kla­re for­skel­len på In­di­en og Ki­na, der til trods for sta­dig at ha­ve man­ge mil­li­o­ner fat­ti­ge ind­byg­ge­re al­tid vin­der et hav af me­dal­jer ved OL. Ki­na har gan­ske en­kelt en me­get stør­re grup­pe af vel­er­na­e­re­de og ve­lud­dan­ne­de bor­ge­re. Og så er Ki­na det klas­si­ske ek­sem­pel på et land, hvor mag­ten sty­res cen­tralt, og mid­ler al­lo­ke­res ef­ter top­pens øn­sker.

Men an­dre ud­vik­ling­s­lan­de har kla­ret sig glim­ren­de med min­dre. Det ga­el­der ty­pisk de na­tio­ner, der er ud­pra­e­get dyg­ti­ge in­den for et lil­le ud­valg af di­sci­pli­ner.

Ka­sak­h­stan vin­der of­te i va­egt­løft­ning, Tyr­ki­et gør det godt i bryd­ning, og Ke­nya lø­ber fra alt og al­le på de lan­ge di­stan­cer.

I år­ti­er hav­de In­di­en og­så et spe­ci­a­le; in­gen na­tio­ner har vun­det fle­re me­dal­jer i ho­ck­ey end In­di­en. Ot­te af slagsen er det ble­vet til. En af al­le ti­ders stør­ste ho­ck­ey-le­gen­der er in­di­ske Dhy­an Chand. Han score­de tre mål i fi­na­len mod de ty­ske va­er­ter ved OL i 1936 i Hit­lers Ber­lin.

Fra 1928 og frem til slut­nin­gen af 1970er­ne gjor­de In­di­en stort set rent bord i de olym­pi­ske ho­ck­ey­fi­na­ler. Men det slut­te­de brat.

Ved OL i Mon­tre­al i 1976 blev tur­ne­rin­gen af­holdt på syn­te­tisk un­der­lag i ste­det for gra­es, hvil­ket har va­e­ret stan­dar­den li­ge si­den. Den ty­pe kunst­stof­ba­ner er langt dy­re­re at etablere. Sidst In­di­en vandt en me­dal­je i ho­ck­ey var i 1980.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.