HOP EL­LER

BT - - NYHEDER -

GØR DET SELV-OL Ti ha­ek­ke. Nul fejl. Ram­mer du en ha­ek, kan du vin­ke far­vel til drøm­men om at ha­en­ge guld om hal­sen. Ha­ek­ke­løb er en ubarm­hjer­tig di­sci­plin. På 400-me­ter­di­stan­cen ta­ger at­le­ter­ne 13 til 17 skridt mel­lem hver ha­ek, men hvis ti­m­in­gen mis­ser, og de ram­mer en ha­ek, er det of­test lig med et slemt styrt og et far­vel til en top­pla­ce­ring.

Jeg skal ik­ke ram­me no­gen ha­ek­ke i dag, for så bli­ver det nok ik­ke til fle­re at­le­tikprø­vel­ser fra min si­de. Men ba­re ro­lig, jeg over­le­ve­de den far­li­ge og tek­ni­ske stangs­prings­di­sci­plin i går (godt nok med et for­fa­er­de­ligt re­sul­tat), så det kan vel ik­ke gå så galt, når jeg ba­re skal lø­be og sprin­ge over et par ha­ek­ke?

Det ser i hvert fald nemt ud, når Sa­ra Slott Pe­ter­sen gør det. Hun lø­ber et ra­sen­de hur­tigt 400 me­ter ha­ek­ke­løb og er en af de ene­ste dan­ske me­dal­je­håb, når de sto­re at­le­tiks­ta­ev­ner af­hol­des.

Det ce­men­te­re­de hun for knap en må­ned si­den, da hun kun­ne kal­de sig den før­ste kvin­de­li­ge eu­ro­pa­me­ster i at­le­tik. No­gen­sin­de. Det ske­te i 400 me­ter ha­ek­ke­løb, da hun med en tid på 55.12 se­kun­der var den før­ste til at pas­se­re mål­stre­gen på det olym­pi­ske sta­dion i Am­ster­dam. 12 se­kun­der I lø­bet af de 400 me­ter skal at­le­ter­ne pas­se­re 10 ha­ek­ke. Hos kvin­der­ne er ha­ek­ke­ne 76.2 cm hø­je, og hos ma­en­de­ne er de 91.4 cen­ti­me­ter hø­je.

I 2003 sat­te rus­si­ske Yuliya Pe­chon­ki­na ver­dens­re­kord, da hun var 52.34 se­kun­der om at til­ba­gela­eg­ge de 400 me­ter. Hos ma­en­de­ne står Ke­vin Yo­ungs ver­dens­re­kord fra OL i 1992 sta­dig, hvor han løb di­stan­cen på 46.78 se­kun­der.

Det sva­rer til lidt un­der 12 se­kun­der pr. 100 me­ter. Jeg løb selv 100 me­ter på 14.59. Al­le­re­de er der lagt i kak­ke­lov­nen til et svim­len­de rin­ge re­sul­tat. Med mig har jeg dog 95 vil­jesta­er­ke ki­lo, så hvor­for ik­ke gi­ve det en chan­ce?

Jeg ob­ser­ve­rer ha­ek­ke­ne for­an mig på Øster­bro Sta­dion. Der var en. Der var to. Der var tre. Kan jeg over­ho­ve­det sprin­ge så højt?

»Ja, ja,« si­ger Mar­tin Stensvig, der er at­le­tik­tra­e­ner og hja­el­per mig i dagens an­led­ning.

Han le­ve­rer ro­sen­de og mo­ti­ve­ren­de ord, men jeg op­fat­ter dem dår­ligt nok. Jeg er dybt kon­cen­tre­ret ... SA­ET I GANG.

Det be­gyn­der godt! Der er fart på, og ha­ek­ke­ne pas­se­res. Er jeg på vej mod dansk re­kord? Og dog! Pro­ble­met op­står ef­ter cir­ka 150 me­ter: Min dis­po­ne­ring af kra­ef­ter er helt hor­ri­bel. 400 ME­TER HA­EK, RE­KOR­DER

Jeg hi­ver ef­ter vej­ret, mens jeg lam­slå­et kon­sta­te­rer, at jeg har over halv­de­len af di­stan­cen igen. Rook­ie mista­ke. Ti­m­ing og tek­nik Jeg spe­e­der op, sprin­ger klun­tet over en ha­ek og mi­ster al min fart. Den ma­nøv­re gen­ta­ger jeg igen og igen. Jeg har ty­de­lig­vis ik­ke ti­m­in­gen el­ler tek­nik­ken til at fast­hol­de far­ten, når jeg pas­se­rer de fryg­tind­g­y­den­de ha­ek­ke.

Jeg lø­ber de sid­ste 100 me­ter i et lavt tem­po. Skra­em­men­de lavt.

»Kom så! 50 me­ter igen,« rå­ber Mar­tin Stensvig.

‘Ja, det er godt, du,’ ta­en­ker jeg. Jeg pas­se­rer mål­stre­gen og ka­ster mig ned på det rø­de at­le­ti­kun­der­lag. Jeg er helt øde­lagt.

1 mi­nut og 31 se­kun­der, får jeg at vi­de. Jeg når dår­ligt at slu­ge re­sul­ta­tet, før jeg be­gyn­der at spe­ku­le­re på, hvor­dan i al­ver­den no­get men­ne­ske kan lø­be sam­me di­stan­ce på 46 se­kun­der, som Ke­vin Yo­ung gjor­de det i 1992. Det er de­mo­ti­ve­ren­de, så jeg ta­en­ker i ste­det på, at jeg sik­kert la­ver bed­re mad end ham. Han kan ik­ke vin­de i alt! I mor­gen har jeg sto­re for­vent­nin­ger. Spy­d­kast! Jeg var sko­lens ukro­ne­de spy­d­kon­ge i fol­ke­sko­le­ti­den, når vi dy­ste­de i sko­le-OL. Lad os hå­be, at jeg kan le­ve op til det!

Høj­den kan ju­ste­res Ram­me i alu­mi­ni­um 400 ME­TER HA­EK, KVIN­DER OG MA­END AL­LE BA­NER HAR 10 HA­EK­KE 100 me­ter kvin­der 110 me­ter ma­end 400 me­ter kvin­der 400 me­ter ma­end 83,8 cm 106,7 cm 91,4 cm 76,2 cm 110 ME­TER HA­EK, MA­END

100 ME­TER HA­EK, KVIN­DER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.