Co­un­try-leg­en­dens far­vel

Ny film på Net­flix forta­el­ler nå­des­løst hi­sto­ri­en om Glen Camp­bells umu­li­ge kamp mod alzhei­mer

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen | jae@bt.dk

Co­un­tryleg­en­den Glen ’The Rhin­e­sto­ne Cow­boy’ Campbell bor i dag på et ple­je­hjem i Nas­hvil­le som en na­e­sten liv­løs af­g­lans af sig selv. Han har mi­stet ta­lens brug, forstår ik­ke la­en­ge­re, hvad hans fa­mi­lie si­ger til ham, hans krop er i dva­le, men er dog sta­dig smi­len­de og re­a­ge­rer på mu­sik. Det for­tal­te hans ko­ne Kim­ber­ley ’Kim’ Campbell for ny­lig til Tam­ba Bay Ti­mes.

Campbell er ba­re et af man­ge mil­li­o­ner of­re for den for­fa­er­de­li­ge syg­dom alzhei­mer. Mod­sat langt de fle­ste an­dre syg­doms­ram­te valg­te han for fem år si­den at in­vi­te­re ver­den in­den­for i en del af sit syg­doms­for­løb. Med det for­mål at ska­be op­ma­er­k­som­hed om­kring alzhei­mer og mid­ler til dens be­ka­em­pel­se og forsk­ning.

Det blev til do­ku­men­tar­fil­men ’Glen Campbell – I’ll Be Me’, der ne­top har haft pre­mi­e­re på dansk Net­flix.

Man føl­ger san­ge­ren på hans sid­ste tur­né gen­nem USA, hvor tre af hans yng­ste børn spil­ler med i ban­det. Man kom­mer ta­et på, helt ind i sove­va­e­rel­set.

Man ser, hvor­dan Campbell, med sit loy­a­le pu­bli­kums støt­te, får stør­re og stør­re be­sva­er med at hu­ske si­ne san­ge, isa­er tek­ster­ne, og mi­ster ori­en­te­rin­gen på sce­nen. Hvor­dan han som an­dre alzhei­mer­ram­te bli­ver dif­fus og ag­gres­siv, ulyk­ke­lig.

Man ser fa­mi­li­ens kaerlighed og sti­gen­de fru­stra­tion. Man ser, hvor­dan mu­sik­ken i Campbell na­eg­ter at over­gi­ve sig til den gru­som­me hjer­ne­syg­dom.

Fø­lel­ses­la­det

Der er man­ge me­get fø­lel­ses­la­de­de øje­blik­ke i fil­men. Den er fil­met i et mil­jø, hvor pla­sti­ske ope­ra­tio­ner og tand­bleg­nin­ger hø­rer til dagens or­den. Men der er in­tet fa­ke over ind­hol­det. Bå­de Campbell selv, hans fa­mi­lie og fil­men be­sid­der sam­me nøg­ter­ne, skån­sels­lø­se li­ge­frem­hed som syg­dom­mens for­løb.

Og den kom­pro­mis­løs­hed, der på godt og ondt har va­e­ret et ken­de­ma­er­ke for Campbell gen­nem hans 80-åri­ge liv.

»Det går fint med den, jeg gav den et ven­stre hook. Jeg har haft det bed­re. Men man la­e­rer at le­ve med det, jeg er glad, hvis jeg gør en lil­le for­skel,« si­ger han selv om sin syg­dom i slut­nin­gen af fil­men.

Camp­bells rol­le i mu­sik­ver­de­nen kan bedst be­skri­ves, som en af hans fans gør i ’Glen Campbell – I’ll Be Me’: »Glen gjor­de co­un­try­mu­sik­ken main­stream.«

Han har solgt me­re end 40 mio. al­bum i sin kar­ri­e­re. Hans kar­ri­e­re top­pe­de i 70er­ne med hit som ’By the Ti­me I Get to Pho­e­nix’, ’Rhin­e­sto­ne Cow­boy’ og ’Gent­le on My Mind’ – kendt i Jo­hn Mo­gen­sens dan­ske ver­sion som ’Ensom­he­dens Ga­de nr. 9’.

Al­le­re­de da Glen Campbell flyt­te­de til Nas­hvil­le fra Los An­ge­les, hvor han bl.a. hav­de ar­bej­det som stu­di­emu­si­ker for The Beach Boys, vak­te han po­styr. Camp­bells me­lo­di­ø­se po­p­san­ge, of­te med stor stry­ger­be­sa­et­ning i bag­grun­den, var ik­ke po­pu­la­e­re blandt Nas­hvil­les til­ha­en­ge­re af hardco­re co­un­try­mu­sik.

Men han hav­de og­så støt­ter i by­en. Bl.a. El­vis-mu­si­ke­ren, bas­si­sten Nor­bert Put­nam, som BT i marts mød­te i hjem­by­en Musc­le Sho­als.

»Det er tragisk, hvad der sker med Glen. Jeg bli­ver me­get ked af det, når jeg ta­en­ker på det. Han har al­drig få­et an­er­ken­del­se for si­ne ev­ner som mu­si­ker, han er en af de bed­ste gu­i­ta­ri­ster, jeg har mødt,« sag­de han bl.a.

I en rø­ren­de sce­ne i fil­men ser man da og­så Campbell spil­le du­el på gu­i­tar/banjo med sin dat­ter As­hley.

An­er­ken­del­se får han fra bl.a. fra The Ed­ge fra U2, Bru­ce Springs­te­en, Paul McCart­ney, Vin­ce Gill, Keith Ur­ban, She­ryl Crow og Bill Cl­in­ton, der i fil­men ta­ler om vig­tig­he­den af Camp­bells bi­drag til op­ma­er­k­som­hed om alzhei­mer. Da­e­mo­ner og Gud Forta­el­lin­gen om Campbell lig­ner hi­sto­ri­en om man­ge an­dre ro­ck­stjer­ner, bl.a. hans eg­ne gam­le ven­ner Bri­an Wil­son, Jo­hn­ny Cash og Kris Kri­stof­fer­sen.

Suc­ces­rig mu­si­ker med ho­ve­d­et fuldt af da­e­mo­ner, stor tørst og hang til stof­fer, med stran­de­de ae­g­te­ska­ber og ulyk­ke­li­ge ska­eb­ner i sit kølvand. Hvor­ef­ter de som mi­dal­dren­de mø­der en (no­get yn­gre) kvin­de, der be­slut­ter sig for at få dem ud af mis­bru­get og hol­de dem dér – med de­res Gud i hån­den.

Ef­ter fle­re til­bage­fald i 00er­ne, som bl.a. kul­mi­ne­re­de i et fa­engsels­op­hold, til­slut­te­de Kim­ber­ley og Glen Campbell sig en en bap­ti­st­kir­ke.

Selv på sit sid­ste skaber den gam­le bal­la­de­ma­ger rø­re. Camp­bells ae­ld­ste børn, Deb­by Campbell-Cloyd og Tra­vis Campbell, har an­lagt sag mod Kim­ber­ley Campbell for at hol­de de­res far ’ad­skilt fra re­sten af fa­mi­li­en og for­hin­dre dem i at med­vir­ke i hans ple­je og/el­ler be­hand­ling’.

Det har hun ik­ke kom­men­te­ret, men hun har for­kla­ret Pe­op­le, hvor­for hun valg­te at flyt­te sin mand på ple­je­hjem.

»Det blev me­re, end jeg kun­ne hånd­te­re. Han er den sø­de­ste per­son i ver­den, men han bli­ver me­get ag­gres­siv, når du for­sø­ger at kla­e­de ham på el­ler ba­de ham,« si­ger hun.

I sja­eld­ne ’øje­blik­ke af klar­hed’ kan san­ge­ren plud­se­lig se på sin ko­ne og, som hun si­ger: »for­sø­ge at rej­se sig, bi­de i sin un­der­la­e­be og ba­re si­ge ’Jeg el­sker dig’.«

»Det ri­ver dit hjer­te ud. For­di du hver gang ved, at det kan va­e­re sid­ste gang,« si­ger Kim­ber­ley Campbell.

SCAN­PIX

Glen og Kim­ber­ley Campbell. Det var Kim­ber­ley, der be­slut­te­de, at hen­des mand skul­le på ple­je­hjem. Det har med­ført sags­an­la­eg fra Glen Camp­bells to ae­ld­ste børn.FO­TO:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.