Der blev råbt af fjern­sy­net

BT - - SPORTEN -

STØT­TE Julie Leth kun­ne na­e­sten ik­ke hol­de det ud. Hun er selv cy­kel­ryt­ter med en for­tid på det dan­ske ba­nelands­hold, så hun ved alt om, hvad der fo­re­går i et cy­kel­løb, og sent mandag af­ten sad hun kli­net til ska­er­men og fulg­te med, da ka­e­re­sten Las­se Nor­man Han­sen hen­te­de bron­ze i om­ni­um i en dra­be­ligt ta­et du­el med blandt an­dre su­per­stjer­nen Mark Ca­ven­dish. »Jeg har for­ment­lig va­e­ret me­re nervøs, end Las­se var. Jeg sad og så det med mit hold, der er på tra­e­nings­lejr i Sve­ri­ge, og der blev alt­så råbt en del ef­ter ska­er­men,« forta­el­ler Julie Leth til BT.

For­hol­det mel­lem de to cy­kel­ryt­te­re er re­la­tivt nyt. De har va­e­ret ka­e­re­ster i 10-11 må­ne­der og har – in­di­mel­lem al­le rej­ser, løb og tra­e­nings­lej­re – som of­test de­res hjem sam­men i span­ske Giro­na. De har kendt hin­an­den og va­e­ret go­de ven­ner gen­nem me­re end 10 år om­kring cyk­lin­gen, og nu er de alt­så ka­e­re­ster.

»Jeg vil­le ger­ne ha­ve va­e­ret med i Rio for at støt­te ham. Men det har jeg sim­pelt­hen ik­ke kun­net pri­o­ri­te­re, for­di jeg har va­e­ret en del ska­det i år, så der var no­get tra­e­ning her­hjem­me, som jeg ik­ke kun­ne gå på kom­pro­mis med, men hvor vil­le jeg ger­ne ha­ve va­e­ret der hos ham mandag af­ten,« forta­el­ler hun. Kend­te Nor­mans styr­ke Hun fik al­le­re­de en god for­nem­mel­se af ka­e­re­stens styr­ke, da hun så hold­lø­bet, hvor Nor­man og­så var med til at vin­de en dansk bron­ze­me­dal­je.

»Der kun­ne man se, at han var sta­erk, og jeg vid­ste, at han hav­de gjort alt, hvad der skal til i sin for­be­re­del­se, men det aen­drer jo ik­ke ved, at det al­tid er sva­ert at si­ge, om det så vi­ser sig at va­e­re nok.

Nu gla­e­der hun sig til at få ka­e­re­sten hjem til Eu­ro­pa og for­hå­bent­ligt fin­de et par da­ge sam­men, in­den det gør løs med fle­re løb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.