Num­mer

BT - - SPORTEN -

Sølv. NUM­MER 2: Sølv. NUM­MER 3: Bron­ze. NUM­MER 4: Bron­ze. NUM­MER 5: Guld. NUM­MER 6: Bron­ze. NUM­MER 9:

Vi ved end­nu ik­ke, hvor ae­del me­dalj­en bli­ver, men den dan­ske da­medoub­le er klar til fi­na­len og skal for­sø­ge at slå ja­pa­ner­ne Ta­ka­has­hi og Matsu­to­mo for at få Dan­marks an­den guld­me­dal­je. NUM­MER 10: An­ne-Ma­rie Rin­dom, La­ser Ra­di­al, sejlsport Bron­ze. Den dan­ske La­ser Ra­di­al­sej­ler lå til søl­vet in­den me­dal­je­sejlad­sen, men her blev hun num­mer ot­te og fik i ste­det bron­ze ef­ter hol­land­ske Ma­rit Bouw­me­e­ster og ir­ske An­na­li­se Murp­hy. JU­BEL Det har va­e­ret et af de helt sto­re sam­ta­le­em­ner, når der er ble­vet talt dansk i Rio. Hvor­dan skul­le Dan­mark hen­te de 10 me­dal­jer, som var den of­fi­ci­el­le, dan­ske målsa­et­ning? Og hvil­ke at­le­ter skul­le hen­te dem? An­ne-Ma­rie Rin­dom er sva­ret. Hun skul­le hen­te num­mer 10, og den 25-åri­ge sej­ler fejre­de det ved at hop­pe i van­det ud for den hvi­de sand­strand ved Praia do Fla­mengo og om­fav­ne sin ir­ske over­kvin­de, An­na­li­se Murp­hy, der nap­pe­de søl­vet.

»Det er lidt ae­r­ger­ligt i ma­ven, at det ik­ke blev til sølv, men vi er rig­tig go­de ven­ner, ire­ren og mig, og jeg ved, hvor me­get hun har ka­em­pet for det. Sid­ste OL lå hun til at fø­re he­le vej­en, men end­te som num­mer fi­re, så jeg øn­ske­de vir­ke­lig in­de i mit hjer­te, at hun skul­le få en me­dal­je. At vi står der beg­ge to er ba­re sinds­sygt fedt, for­di vi har va­e­ret i tra­e­nings­grup­pe sam­men de se­ne­ste fi­re år,« for­tal­te ver­dens­meste­ren fra 2015, der kun­ne se hol­land­ske Ma­rit Bouw­me­e­ster sej­le gul­det hjem.

Kort in­den An­ne-Ma­rie Rin­doms me­dal­je­sejlads hav­de bad­min­ton­doub­len med Chri­stin­na Pe­der­sen og Ka­mil­la Ryt­ter Juhl sik­ret Dan­mark me­dal­je num­mer ni med en plads i fi­na­len, og så var det An­neMa­rie Rin­dom, der blev num­mer 10.

»Det er sygt fedt! Da he­le det dan­ske hold tog til det her OL, var jeg ik­ke i tvivl om, at vi nok skul­le lyk­kes med at få 10 me­dal­jer. Det er su­per­fedt, at det nu er nå­et. Det vi­ser ba­re, at Dan­mark sgu godt kan,« lød det fra An­ne-Ma­rie Rin­dom.

Hun blev hep­pet he­le vej­en i mål fra stran­den, hvor fa­mi­lie, ven­ner og dan­ske fans hav­de ta­get op­stil­ling Der ry­ger nog­le cai­pi­rin­has ned. Der har ik­ke va­e­ret me­get al­ko­hol det se­ne­ste års tid, så det har vi helt klart fortjent i af­ten for at føl­ge det ta­et­te me­dal­je­ra­es på storska­erm og på ha­vet med Suk­ker­top­pen som smukt ta­pet. Safri Duo blev spil­let i højt­ta­ler­ne in­den me­dal­je­sejlad­sen, men det var na­ep-

Jakob Fuglsang, lan­de­vejs­cyk­ling

Al­le­re­de på før­ste kon­kur­ren­ce­dag ved OL var der me­tal til Dan­mark, da Jakob Fuglsang hen­te­de sølv for­an de sta­er­ke­ste klas­si­ker­ryt­te­re i et ste­gen­de hedt Rio med af­slut­ning på Co­pa­ca­ba­na.

Mor­ten Jør­gen­sen, Ja­cob Bar­søe, Kas­per Jør­gen­sen og Ja­cob Sø­gaard, letva­egts­fi­rer, ro­ning

’Guld­fi­re­ren’ måt­te nø­jes med en sølv­me­dal­je ef­ter Schweiz trods de sto­re for­vent­nin­ger.

La­er­ke Berg Ras­mus­sen og An­ne Dsa­ne An­der­sen, to­er uden styr­mand, ro­ning

De end­te bag Stor­bri­tan­ni­en og New Ze­aland, men den dan­ske to­er uden styr­mand hen­te­de al­li­ge­vel en me­get for­nem me­dal­je på La­goa Rod­ri­go de Frei­tas sø­en midt i Rio.

Las­se Nor­man Han­sen, Fre­de­rik R. Mad­sen, Nik­las Lar­sen og Cas­per Folsach, 4.000 me­ter hold­for­føl­gel­ses­løb, ba­ne­cyk­ling

Det dan­ske ba­nelands­hold kun­ne kø­re om kap med de al­ler­bed­ste i ba­ne­cyk­ling på 4.000 me­ter hold­for­føl­gel­ses­løb og var kun et mu­le­hår fra at kø­re sig i fi­na­len. Cas­per Pe­der­sen og Ras­mus Qu­aa­de var og­så med på hol­det.

Per­nil­le Blu­me, 50 me­ter fri, svøm­ning

Hun hav­de ik­ke selv reg­net med no­get. En fi­na­le var må­let. Men ef­ter at ha­ve svøm­met bed­ste ti­der i ind­le­den­de og se­mi­fi­na­len vandt hun og­så sen­sa­tio­nelt guld i en af kon­ge­di­sci­pli­ner­ne.

Mie Ø. Ni­el­sen, Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen, Je­a­net­te Ot­te­sen, Per­nil­le Blu­me, 4x100 me­ter med­ley, svøm­ning

Per­nil­le Blu­me var med igen, da hun kort ef­ter guld­me­dalj­en og­så var med i hold­kap sam­men med Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen, Je­a­net­te Ot­te­sen og Mie Ø. Ni­el­sen og fik bron­ze­me­dal­jer. Mark O. Mad­sen,

bryd­ning

Han kun­ne ik­ke stil­le me­get op mod ver­dens nok bed­ste bry­der, rus­si­ske Ro­man Vla­sov. Men Mark O. Mad­sen skul­le først mø­de ham i fi­na­len, og in­den da hav­de han vun­det det he­le og sik­re­de sig sin me­dal­je.

Las­se Nor­man Han­sen, om­ni­um

Han var al­le­re­de sta­er­kt kø­ren­de med si­ne fi­re bron­ze-ven­ner, men ale­ne kun­ne OL-guld­vin­de­ren fra 2012 og­så. Det holdt hårdt, men Nor­man kør­te til sidst tred­je­plad­sen hjem i de seks di­sci­pli­ner.

Chri­stin­na Pe­der­sen/ Ka­mil­la Ryt­ter Juhl, da­medoub­le, bad­min­ton

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.