10!

BT - - SPORTEN -

pe der­for, at An­ne-Ma­rie Rin­dom ef­ter bron­ze­me­dalj­en hav­de lyst til at slå sig løs med Bra­si­li­ens fø­ren­de al­ko­ho­li­ske va­e­ske.

»Jeg kan til­la­de mig alt. Vi skal først og frem­mest ud og ha­ve no­get god mad, og så kan det og­så godt va­e­re, at der ry­ger nog­le cai­pi­rin­has ned. Der har ik­ke va­e­ret me­get al­ko­hol det se­ne­ste års tid, så det har vi helt klart fortjent i af­ten,« sag­de hun. Fryg­te­de at en­de uden me­dal­je Sel­ve sejlad­sen var hun ik­ke til­freds med. Hun end­te som num­mer ot­te, og dum­pe­de ned fra den sølv­me­dal­je­plads, hun hav­de in­den sid­ste sejlads, til en bron­ze­plads. Men un­der­vejs fryg­te­de hun, at det slet ik­ke skul­le en­de med me­tal, da hun kom langt bag fø­rer­grup­pen.

»Så kø­rer fø­lel­ser­ne, og jeg bli­ver lidt me­re nervøs, for jeg var godt klar over, at bel­gi­e­ren lå ri­me­lig lunt i svin­get. Jeg for­søg­te at sej­le så hur­tigt som mu­ligt ned ad la­en­se­ren, hvil­ket jeg får en straf for. På det tids­punkt kul­mi­ne­rer det he­le ba­re og jeg ta­en­ker: ’Shit, nu er me­dal­jer­ne va­ek, ååår­rh, det er ba­re den va­er­ste pla­ce­ring’,« sag­de Rin­dom.

Men me­dalj­en var der, og den ha­en­ger sik­kert sta­dig om hal­sen på pi­gen fra Hor­sens, når du la­e­ser det her. Når me­dal­je­fester­ne er over­stå­et ta­ger hun en kort pau­se på to uger ef­ter fi­re års in­tens tra­e­ning op til OL. Der står den på run­drej­se i Bra­si­li­en med ka­e­re­sten, fa­de­ren, søste­ren og to ve­nin­der.

»Vi skal til Igu­a­zu-vand­fal­det ne­de ved Ar­gen­ti­na. Så skal vi til Ama­zo­nas og til no­get, der hed­der Bo­ni­ta. Jeg ved ik­ke li­ge, hvad det er. Det er ik­ke mig, der har ar­ran­ge­ret det,« lød det med et stort smil.

En fortjent pau­se, in­den hun igen ta­ger fat på fi­re år i La­ser Ra­di­al-bå­den. Må­ske med en me­dal­je num­mer 10 igen om fi­re år. For An­ne-Ma­rie Rin­dom ven­der til­ba­ge i Tokyo i 2020.

»Jeg er sul­ten ef­ter me­re til na­e­ste OL. Det gi­ver mig blod på tan­den. Vi har ik­ke vun­det guld end­nu, så nu går vi fi­re år me­re ef­ter det.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.