Dansk 49’er i stort dra­ma om OL-gul­det

BT - - SPORTEN -

GYSER De dan­ske sej­le­re Je­na Mai Han­sen og Katja Salskov-Iver­sen vi­ste i går me­dal­je­tak­ter i 49erFX-klas­sen ved OL i Rio de Ja­neiro. Dan­sker­ne vandt den 10. sejlads, blev num­mer to i 11. sejlads og slut­te­de da­gen af med en fjer­de­plads i 12. sejlads. Der­med lig­ger Je­na Mai Han­sen og Katja Salskov-Iver­sen på en delt før­ste­plads sam­men med to an­dre bå­de in­den den af­gø­ren­de sejlads – det så­kald­te me­dal ra­ce – i mor­gen. En fjer­de båd er et en­kelt po­int ef­ter.

»Vi skal ba­re ud og vin­de det ra­es,« si­ger Katja Salskov-Iver­sen.

Me­dal ra­ce skal fo­re­gå på den be­sva­er­li­ge ba­ne om­kring Rios iko­ni­ske bjerg Suk­ker­top­pen, hvor plud­se­li­ge og ufor­ud­si­ge­li­ge vind­stød igen­nem halvan­den uge har dril­let de fle­ste OL-sej­le­re.

»Det er en ret spa­en­den­de ba­ne. Vi skal ha­ve ho­ve­d­et ud af bå­den he­le ti­den, for man kan ik­ke vi­de sig sik­ker på no­get som helst. Selv om man lig­ger num­mer et, kan man slut­te sidst,« si­ger Je­na Mai Han­sen.

»Jeg er ked af, at jeg ik­ke kan Det er en ret spa­en­den­de ba­ne. Vi skal ha­ve ho­ve­d­et ud af bå­den he­le ti­den, for man kan ik­ke vi­de sig sik­ker på no­get som helst. Selv om man lig­ger num­mer et, kan man slut­te sidst se med,« ind­sky­der mak­ke­ren Katja Salskov-Iver­sen og slår op i et grin.

Ef­ter en skidt mandag, hvor de dan­ske eu­ro­pa­me­stre sat­te den sam­le­de fø­ring over styr, la­ve­de sejl­duo­en nog­le rig­tig go­de star­ter i går.

»Vi gjor­de det me­get sim­pelt i dag (i går, red.),« si­ger Katja Salskov-Iver­sen.

»Vi var re­la­tivt sik­re på, hvor det ryk­ke­de, og så er det nem­me­re at få en god start, hvis man ved, at man ba­re skal der­hen. I går (mandag, red.) var vi me­re i tvivl om, hvor det ryk­ke­de hen­ne, og vi jong­le­re­de rundt på mid­ten, og det blev al­drig godt,« til­fø­je­de hun. Fi­re bå­de in­den for ét po­int Bå­de Dan­mark, Bra­si­li­en og Spa­ni­en er no­te­ret for 46 po­int i spid­sen af kon­kur­ren­cen ef­ter 12 sejlad­ser. Dra­ma­et bli­ver ik­ke min­dre af, at den newze­aland­ske båd på fjer­de­plad­sen har 47 po­int.

Det ta­et­te felt be­ty­der, at der ven­ter et helt åbent me­dal ra­ce, vur­de­rer dan­sker­ne.

»Når der er fi­re bå­de, der er så ta­et, er der in­gen, der kom­mer til at sej­le på hin­an­den, med­min­dre to bå­de stik­ker af,« si­ger Katja Salskov-Iver­sen.

»Man er ri­me­lig fri i star­ten, og al­le vil va­e­re gif­ti­ge,« til­fø­jer Je­na Mai Han­sen.

Hos ma­en­de­ne svin­ger det en anel­se i pra­e­sta­tio­ner­ne hos den dan­ske 49er-duo med Jo­nas War­rer og Chri­sti­an Pe­ter Lü­beck.

I 10. sejlads blev duo­en blot num­mer 18, mens det blev til en før­ste­plads i 11. sejlads og en an­den­plads i 12. sejlads. Sam­let er War­rer og Lü­beck num­mer fem in­den me­dal ra­ce. Men det står al­le­re­de nu fast, at den dan­ske duo­er for langt ef­ter til at kun­ne vin­de me­dal­jer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.