Er tred­je gang lyk­kens gang?

BT - - SPORTEN -

ANA­LY­SE Slove­ni­en klin­ger må­ske ik­ke af så me­get rent hånd­bold­ma­es­sigt, men Dan­marks ni­veau har ik­ke va­e­ret im­po­ne­ren­de ind­til vi­de­re ved OL. Der­for lig­ner det på for­hånd et me­get åbent op­gør i af­te­nens kvart­fi­na­le om en plads i de me­dal­je­kam­pe, Dan­mark tør­ster ef­ter at del­ta­ge i. Men spo­re­ne skra­em­mer. Dan­mark har ik­ke li­ge­frem en god hi­sto­rik, når det ga­el­der OL-kvart­fi­na­ler. Bå­de i 2008 og 2012 røg Dan­mark ud på ne­top det­te sta­die af tur­ne­rin­gen. For ot­te år si­den var det til et vel­spil­len­de kro­a­tisk hold, mens exi­ten i Lon­don i 2012 mod Sve­ri­ge var en di­rek­te sen­sa­tion.

In­gen reg­ne­de for al­vor sven­sker­ne for en trus­sel mod dan­sker­ne, der snak­ke­de om drøm­me­vej mod fi­na­len, hvor de al­le­re­de så frem til at kun­ne mø­de Frank­rigs ’Les Ex­perts’ i guld­du­el­len. Men det end­te med en jam­mer­lig dansk ind­sats langt un­der ni­veau re­sul­te­re­de i et ne­der­lag, som man­ge af spil­ler­ne og da­va­e­ren­de land­stra­e­ner Ul­rik Wil­bek har be­teg­net som den stør­ste ned­t­ur i kar­ri­e­ren.

BT har kig­get na­er­me­re på, hvad der bli­ver af­gø­ren­de i af­te­nens gyser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.