Ska­eb­ne­kamp på fle­re må­der

BT - - SPORTEN -

SKA­EB­NE­KAMP. DET ER et be­greb, man of­te bru­ger i spor­tens ver­den, men det gør ik­ke pra­e­di­ka­tet min­dre kor­rekt, hvis vi nu kun måt­te bru­ge ét ord til at be­skri­ve OL-kvart­fi­na­len mel­lem Dan­mark og Slove­ni­en. Ef­ter fem grup­pe­kam­pe – lad os i øv­rigt få la­vet det OL-sy­stem om, der er sim­pelt­hen for me­get grup­pe­spil – er det slut med gra­tis kam­pe, man kan til­la­de sig at ta­be. Nu er det knald-el­ler-fald, og der­for er det i sa­gens na­tur en ska­eb­ne­kamp i for­hold til den vi­de­re olym­pi­ske ek­si­stens her i Rio.

Men det er den og­så på fle­re plan. Ef­ter Dan­mark er ble­vet sendt ud af bå­de VM sid­ste år og det­te års EM før me­dal­je­kam­pe­ne, er lands­hol­det nødt til at vi­se os, at de sta­dig skal be­trag­tes som en del af den ab­so­lut­te ver­den­stop. Og at de no­to­ri­ske me­dal­je­for­vent­nin­ger, der knyt­ter sig til Mik­kel Han­sen og co., har bund i vir­ke­lig­he­den og ik­ke ba­re er et ud­tryk for tid­li­ge­re ti­ders storhed. HVIS DET FOR tred­je tur­ne­ring i tra­ek en­der med exit før se­mi­fi­na­ler­ne, be­gyn­der det at klin­ge me­get hult at ta­le om mar­gi­na­ler og stol­pe ud, og så er det me­re en ten­dens end en til­fa­el­dig­hed, at dan­sker­ne ik­ke er med, hvor det er rig­tig sjovt.

Kva­li­tet og klas­se for­na­eg­ter sig som be­kendt ik­ke, og det gør det da slet ik­ke over tre mester­ska­ber. Og hvis Dan­mark ik­ke ev­ner at sen­de Slove­ni­en ud af det­te OL og boo­ke en plads i fi­na­lewe­e­ken­den, kan vi med ret­te be­gyn­de at sa­et­te spørgs­måls­tegn ved, om her­re­lands­hol­det nu og­så fort­sat til­hø­rer ver­dens top fi­re, som vi el­lers i man­ge år har ta­get som en selv­føl­ge.

Men hvis vi kig­ger på det, vi har set ind­til vi­de­re ved OL, har vi ik­ke få­et svar, som gi­ver dan­ske hånd­bold­fans ro i ma­ven.

Seks po­int ud af ti mu­li­ge og en sam­let tred­je­plads fik Gud­mun­dur Gud­munds­sons trop­per ud af an­stren­gel­ser­ne i grup­pen, hvor Kro­a­tien og et fransk hold, der gav mas­ser af spil­le­tid til re­ser­ver­ne, blev for sto­re op­ga­ver. Iso­le­ret set er det ik­ke no­gen ka­em­pe ka­ta­stro­fe at ta­be til Kro­a­tien og Frank­rig, idet beg­ge hø­rer til på al­le­rø­ver­ste hånd­bold­hyl­de. Pro­ble­met er jo ba­re, at hvis Dan­marks sel­vop­fat­tel­se som et af ver­dens bed­ste hold, skal va­e­re an­det end tan­ker og ord, skal de og­så en gang imel­lem slå de an­dre fra den ab­so­lut­te ver­den­stop. Hvis Dan­marks sel­vop­fat­tel­se som et af ver­dens bed­ste hold, skal va­e­re an­det end tan­ker og ord, skal de og­så en gang imel­lem slå de an­dre fra den ab­so­lut­te ver­den­stop MON IK­KE LAND­STRA­E­NER Gud­mun­dur Gud­munds­son og­så har for­nem­mel­sen af, at det er en ska­eb­ne­kamp, når han sid­der ved si­den com­pu­ter på sit va­e­rel­se i OL­by­en og la­ver de mi­nu­tiø­se vi­deo-for­be­re­del­ser, som pra­e­ger hans op­takt til kam­pe­ne?

Den island­ske tra­e­ner blev blandt an­det hen­tet ind for at kna­ek­ke den olym­pi­ske ko­de, som Ul­rik Wil­bek ik­ke kun­ne, da han stod i spid­sen for lands­hol­det. Gud­munds­son har tid­li­ge­re vist med Island, at han har ev­ner­ne til at få et hold til at top­pe ved OL, og DHF hav­de sat­set på, at han og­så kun­ne gø­re det i rød­hvidt re­gi. Men i de før­ste fem kam­pe har vi ik­ke set Dan­mark ram­me sit top­ni­veau. Der er for man­ge pe­ri­o­der, hvor spil­let bli­ver fast­låst, for­ud­si­ge­ligt og hvor spil­ler­nes ud­tryk sim­pelt­hen er for mod­løst.

Alt det er fløjten­de li­ge­gyl­digt, hvis dan­sker­ne nu har fun­det sig til ret­te, ra­ek­ker ud ef­ter top­ni­veau­et og kan sa­et­te tre go­de kam­pe sam­men. For det er det, OL hand­ler om. At top­pe fra kvart­fi­na­ler­ne og frem. Ram­mer hol­det i na­er­he­den af dets top­for­må­en, vin­der lands­hol­det og­så over Slove­ni­en. Det bør der ik­ke va­e­re no­gen tvivl om. Men ha­e­ver det ik­ke ni­veau­et, så kan det godt gå galt mod slo­ve­ner­ne. Og så er spørgs­må­let, hvad ska­eb­nen bli­ver for Gud­mun­dur Gud­munds­son, der har kon­trak­t­ud­løb na­e­ste som­mer, og ef­ter pla­nen sa­et­ter sig ned sam­men med DHF-sport­s­chef Ul­rik Wil­bek, når OL er af­slut­tet, for at dis­ku­te­re frem­tid og en mu­lig for­la­en­gel­se.

Så og­så på den må­de kan den­ne OL-kvart­fi­na­le bli­ve en de­fi­ne­ren­de stør­rel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.