’Jeg vil slå min egen ver­dens­re­kord’

BT - - SPORTEN -

PÅ GULDKURS Det min­de­de mest af alt om en stil­le dag på kon­to­ret, da Usain Bolt kva­li­fi­ce­re­de sig til se­mi­fi­na­len i OL’s 200 me­ter-løb. Til stor ju­bel for de man­ge til­sku­e­re på Rio de Ja­neiros olym­pi­ske sta­dion na­er­mest spad­se­re­de det 29-åri­ge ja­mai­can­ske sprin­ter-fa­eno­men sig over mål­stre­gen.

»Jeg var nervøs før lø­bet. 200 me­ter-lø­bet er min fa­vo­rit-di­sci­plin. Så jeg øn­ske­de ik­ke at ry­ge ud,« sag­de Usain Bolt og til­fø­je­de:

»Hel­dig­vis har jeg re­sti­tu­e­ret godt, ef­ter jeg for­le­den vandt 100 me­ter-lø­bet. Jeg er tra­et nu. Men mit mål er sta­dig, at jeg får slå­et min egen ver­dens­re­kord.« Tvivl­s­omt at Bolt sa­et­ter ver­den­re­kord Hvor­vidt det­te lyk­kes er Car­sten Bom­me, der er ch­eftra­e­ner på Dansk At­le­tik For­bunds eli­te­kraft­cen­ter dog i tvivl om.

»Ver­dens­re­kor­den er fra 2009, og Usain Bolt skal lø­be op til sit al­ler­bed­ste, hvis hans drøm skal gå i op­fyl­del­sen. Chan­cen er der. Men spørgs­må­let er, om han er i li­ge så god form som den­gang, og om ik­ke al­de­ren ef­ter­hån­den er be­gyndt at sa­et­te si­ne spor,« si­ger Car­sten Bom­me.

Usain Bolts tid i det ind­le­den­de 200 me­ter-løb ef­ter­lod in­gen be­vi­ser for at ver­dens­re­kor­den står for fald. Så­le­des var det fel­tets kun 15. bed­ste.

»Men det skal man ik­ke la­eg­ge no­get i. Bolts op­ga­ve var, at han skul­le pla­ce­re sig i sit ind­le­den­de he­ats top-2. Han vandt he­a­tet. Så det må si­ges, at han op­nå­e­de det re­sul­tat, han gik ef­ter,« si­ger Car­sten Bom­me. Kon­kur­ren­ten og­så vi­de­re For sølvvin­de­ren fra OLs 100 me­ter-løb, Justin Gat­lin, gik det på stort set sam­me må­de:

Han vandt sit he­at, men i en skidt tid. Den var na­estdår­ligst blandt de 24 lø­be­re, der i nat kon­kur­re­rer om de ot­te plad­ser i fi­na­len fre­dag.

»Som jeg ser det, er Bolt fa­vo­rit til at vin­de 200 me­ter-lø­bet og ero­bre sin ot­ten­de olym­pi­ske guld­me­dal­je. Hans sto­re, spa­endsti­ge krop er som skabt til den­ne di­stan­ce,« si­ger Car­sten Bom­me.

I øv­rigt var det dan­ske me­dal­je­håb Sa­ra Slott Pe­ter­sen i ak­tion i nat – ef­ter BTs de­ad­li­ne – i 400 me­ter ha­ek. Lyk­ke­des det for hen­de at kva­li­fi­ce­re sig til fi­na­len af­vik­les den­ne nat­ten mel­lem tors­dag og fre­dag (dansk tid).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.