Li­nedans uden sik­ker­heds­net

BT - - SPORTEN - Sø­ren Hang­høj Kristensen | srkr@spor­ten.dk

Det bør kun­ne la­de sig gø­re! Ja, det skal fak­tisk kun­ne la­de sig gø­re for FC Kø­ben­havn at slå sig vi­de­re til Cham­pions Le­ague i den­ne om­gang. Det var for­nem­mel­sen, jeg tog med ned på min plads i Par­ken i af­tes. Og det var sam­me fø­lel­se, jeg rej­ste mig med igen. Dét på trods af, at 1-0 be­stemt ik­ke ud­gør et sik­ker­heds­net un­der kø­ben­hav­ner­nes li­nedans på vej mod de sto­re op­le­vel­ser og det tre­cif­re­de mil­li­onbe­løb.

Sej­ren bur­de – og skul­le helst – ha­ve va­e­ret et mål stør­re. Men FC Kø­ben­havn har al­li­ge­vel klas­sen til sam­let at slå de cypri­o­ti­ske me­stre, APOEL, og ind­lø­se en af de mest ef­ter­trag­te­de bil­let­ter i fod­bol­dens ver­den. Ja, jeg vil end­da gå så langt som til at si­ge, at det vil va­e­re en skuf­fel­se af de stør­re, hvis det ik­ke sker.

Op til det fjer­de op­gør på syv år i kva­li­fi­ka­tio­nen til Cham­pions Le­ague mel­lem et rød-hvidt mester­hold og cypri­o­ti­ske APOEL fra Ni­co­sia, hav­de FCK-tra­e­ner Stå­le Sol­bak­ken først pum­pet den for dansk fod­bold så on­de ånd op – for si­den at ta­ge luf­ten lidt ud af cypri­o­ter­ne og ik­ke mindst den hjem­me­ba­ne, hvor bå­de FCK selv, AaB og FC Midtjyl­land tid­li­ge­re har måt­tet la­de Cham­pions Le­ague-li­vet. Sav­ner Ni­co­lai Jør­gen­sen APOEL er da hel­ler ik­ke no­get uslå­e­ligt mand­skab. Hel­ler ik­ke over to kam­pe med en re­tur­kamp spil­let i et in­fer­no af lyd, lys, var­me og ’bold­dren­ge uden ar­me’, som Wil­li­am Kvist har ud­trykt det. Cypri­o­ter­ne er ru­ti­ne­re­de og skrup­pel­lø­se.

De er bå­de dyg­ti­ge og tra­e­ne­de ud i at spil­le på og ef­ter et re­sul­tat. Og de skyr me­get få mid­ler for at nå der­til. De er og­så det bed­ste mand­skab,

FCK hidtil har mødt i den­ne sa­e­son, om end det var sa­er­de­les be­gra­en­set, hvad de fik skabt i Par­ken. Men her stop­per ’ro­ser­ne’ og­så.

Be­dømt på kam­pen i Par­ken har FC Kø­ben­havn me­re in­di­vi­du­el kva­li­tet. Al­li­ge­vel rej­ser den lidt for smal­le sejr spørgs­måls­tegn.

For før­ste gang i den­ne sa­e­son sav­ne­de jeg i af­tes Ni­co­lai Jør­gen­sen på FC Kø­ben­havns hold. Fe­de­ri­co San­tan­der er en dyg­tig an­gri­ber, der kan ha­ve en stor frem­tid for­an sig. Bå­de i FCK og på stør­re eu­ro­pa­ei­ske adres­ser.

Men han skal i hø­je­re grad end Jør­gen­sen sa­et­tes op til si­ne scor­in­ger og ser­vi­ce­res. Det er ik­ke sy­da­me­ri­ka­ne­ren, der af­drib­ler et par mand og sen­der kug­len køligt for­bi må­l­man­den.

Det gør hans an­grebs­mak­ker An­dri­ja Pav­lovic hel­ler ik­ke. I hvert fald ik­ke end­nu. Til gen­ga­eld er han frem­ra­gen­de til at op­snu­se chan­cer­ne. Han er ik­ke li­ge skarp på al­le dem, han får. Men li­ge pra­e­cis i af­tes var han skarp som en Glo­bal-kniv, da han fik chan­cen på en for­mi­da­bel frem­la­eg­ning fra Lø­ver­nes vig­ti­ge an­fø­rer, Tho­mas Dela­ney. Skal helst sco­re på Cy­pern Det ef­ter­la­der mig dog ik­ke med en over­be­vis­ning om, at FCK nød­ven­dig­vis sco­rer på Cy­pern. Her kan det hja­el­pe, at An­dreas Cor­ne­li­us – trods en ska­des­pau­se – lig­ner en spil­ler med kur­sen sat til­ba­ge mod den power, der en­gang gjor­de ham til Su­per­liga­ens bed­ste an­gri­ber og en star­ter på det dan­ske lands­hold. Han er der dog ik­ke end­nu.

Kan FCK-of­fen­si­ven møn­stre ba­re en en­kelt scor­ing på Cy­pern na­e­ste ons­dag, bør det va­e­re nok til, at de får lov at hø­re Cham­pions Le­ague-hym­nen på repe­at i de kom­men­de må­ne­der. Det gør det på grund af den fi­rer-blok, der ud­gør ry­gra­den på det­te FCK-hold.

En blok med de to mid­ter­for­sva­re­re, Erik Jo­hans­son og Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen, og ik­ke mindst hol­dets for­ry­gen­de an­fø­rer Tho­mas Dela­ney og en genop­stå­et Wil­laim Kvist på den cen­tra­le midt­ba­ne.

Det er dis­se fi­re spil­le­re, der isa­er skal vi­se klog­skab og kold­blo­dig­hed i re­tu­ren på et brand­varmt sta­dion i Mid­del­ha­vet i na­e­ste uge. For det er kva­li­te­ter­ne, der skal i brug. Kom­mer de det, går FC Kø­ben­havn og­så i Cham­pions Le­ague for fjer­de gang. Og det bør de.

FO­TO: AN­DERS KJAERBYE

An­dri­ja Pav­lovic score­de det livsvig­ti­ge mål til 1-0 i Par­ken i af­tes, da FC Kø­ben­havn mød­te cypri­o­ti­ske APOEL, men me­re blev det ik­ke til, og der­med må FCK ta­ge til Cy­per­ne uden et re­elt sik­ker­heds­net til re­tur­kam­pen om en uge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.