OL-suc­ces på fjol­let fjer-snak

Gipspla­der, jord­ba­er og ko­lo­ni­ha­ve­hus? Det ly­der en smu­le tos­set, men de tre ting er en del af for­kla­rin­gen på, at Ka­mil­la Ryt­ter Juhl og Chri­stin­na Pe­der­sen nu skal op imod ver­dens bed­ste da­medoub­le i OL-fi­na­len

BT - - SPORTEN - KLAR, PA­RAT, SMIL Sø­ren Paa­ske | spa@spor­ten.dk

Den dan­ske me­dal­je­høst fort­sa­et­ter med ufortrø­den kraft ved OL i Rio. Nu vil bad­min­ton-lej­ren og­så bi­dra­ge til me­tal­fe­sten i form af den use­e­de­de da­medoub­le Ka­mil­la Ryt­ter Juhl og Chri­stin­na Pe­der­sen, som over­ra­sken­de har spil­let sig frem til OL-fi­na­len, hvil­ket alt­så som mini­mum gi­ver dem en sølv­me­dal­je med hjem i fly­et mod Dan­mark.

Det dan­ske par, der lig­ger num­mer seks på ver­dens­rang­li­sten, var el­lers un­der­tip­pe­de i gårs­da­gens se­mi­fi­na­le mod Yu­an­ting Tang og Yang Yu, ver­dens num­mer to, men det ra­ge­de vel­spil­len­de Ryt­ter Juhl og Pe­der­sen en lang­som fjer­bold.

Dan­sker­ne var skar­pe­re med ketsje­ren i de af­gø­ren­de se­kven­ser, og der­for var det na­tur­ligt, at det var dem, som kun­ne bry­de ud i ju­bel og gi­ve hin­an­den et stort kram, da kam­pen var slut – og den dan­ske sejr på 21-16, 14-21, 21-19 en re­a­li­tet.

Trods kam­pens ko­los­sa­le be­tyd­ning var der un­der­vejs i kam­pen mas­ser af smil og småsnak fra Ka­mil­la Ryt­ter Juhl og Chri­stin­na Pe­der­sen, som så ud til at hyg­ge sig gan­ske for­trin­ligt in­de på ba­nen – og­så i den af­gø­ren­de fa­se, hvor ki­ne­ser­ne el­lers var i gang med et co­me­ba­ck, som fremtvang ny spa­en­ding og gav an­led­ning til be­kym­ring hos de dan­ske fans på til­sku­er­plad­ser­ne i Rio­cen­tro Pavi­li­on 4, som det af­da­em­pe­de navn på bad­min­to­na­re­na­en ly­der. Vig­tigt med smil og grin Chri­stin­na Pe­der­sen in­drøm­me­de ef­ter kam­pen, at hun ’ed­der­ma­me hav­de ondt i ma­ven’ ved de sid­ste fi­re bol­de, men dan­sker­ne be­va­re­de ro­en, og ef­ter kam­pen af­slø­re­de par­ret, at ne­top de­res ube­kym­re­de op­tra­e­den på ba­nen er me­get be­vidst – og en vig­tig del af de­res suc­ces.

»Vi vid­ste godt, det var en sinds­sygt sva­er kamp, men vi har over­skud de­r­in­de. Det der med smil og grin, det skal vi ha­ve, når vi spil­ler de­r­in­de. Det er vo­res stil. Vi slap­per af, når vi smi­ler til hin­an­den, og vi si­ger nog­le dum­me ting, som slet ik­ke hø­rer hjem­me på en bad­min­ton­ba­ne en­gang imel­lem, og la­ver men­tal high fi­ves til hin­an­den, som ser så­dan her ud (Ka­mil­la Ryt­ter Juhl ven­der sig mod Chri­stin­na Pe­der­sen, og de la­ver beg­ge to et si­mul­tant ryk frem med ho­ve­d­et, red.), for at bry­de det he­le og gri­ne. Nog­le gan­ge si­ger vi og­så no­get til Ken­neth (Ken­neth Jo­nas­sen, as­si­ste­ren­de land­stra­e­ner, red.) for at få tan­ker­ne va­ek fra, hvor al­vor­ligt det her egent­lig er. For det er det jo. Vi har drømt om at stå her i he­le vo­res liv. Det er fuld­sta­en­dig fan­ta­stisk,« si­ger Ka­mil­la Ryt­ter Juhl og ud­dy­ber, hvil­ke ’dum­me ting’, de to ta­ler om:

»Det kan va­e­re, jeg li­ge si­ger, at ’nu skal vi li­ge hu­ske, hvor­dan man sa­et­ter gipspla­der op’, el­ler ’nu skal vi og­så ha­ve ma­let vo­res ko­lo­ni­ha­ve’, el­ler ’skal vi egent­lig ha­ve jord­ba­er i høj­be­de­ne’. Nog­le gan­ge er det de der ånds­sva­ge ting, som li­ge la­ver bre­a­ket, man har brug for,« ly­der det fra Ryt­ter Juhl med et stort smil.

Før­om­tal­te Ken­neth Jo­nas­sen og fle­re an­dre kom for­bi den dan­ske suc­ces-duo og fik sto­re kram, mens Ryt­ter Juhl og Pe­der­sen stod og tal­te med me­di­er­ne, og da­medoub­lens sto­re let­tel­se og enor­me gla­e­de var – selv­føl­ge­lig – ty­de­lig at spo­re. Vil gi­ve alt i fi­na­len Men de hav­de sam­ti­dig al­le­re­de fo­kus på, at de ik­ke ba­re må va­e­re til­fred­se med at va­e­re kom­met i fi­na­len, hvor det ja­pan­ske par Misaki Matsu­to­mo og Ay­a­ka Ta­ka­has­hi, som lig­ger num­mer et på ver­dens­rang­li­sten, ven­ter i mor­gen.

Den fejl for­nem­mer de to dan­ske­re nem­lig, at de be­gik for et år si­den, da de ram­te kar­ri­e­rens på det tids­punkt stør­ste op­le­vel­se og spil­le­de VM-fi­na­le - og tab­te.

»Det er helt vildt vig­tigt for os, at vi har en dag i mor­gen (i dag, red.) til li­ge at få det he­le til at lan­de. Vi vil ta­en­ke til­ba­ge på det her OL og ta­en­ke, at vi gav alt, hvad vi hav­de i fi­na­len. Vi skal ik­ke ba­re va­e­re så­dan nog­le ju­be­li­di­o­ter, der ba­re skal ind og hen­te sølv­me­dalj­en. Vi har set VM-fi­na­len igen, og vi kun­ne se, der var mu­lig­he­der i den kamp, men det var som om, vi var lidt for til­fred­se. Den tan­ke skal vi ik­ke ha­ve

Det der med smil og grin, det skal vi ha­ve, når vi spil­ler de­r­in­de. Det er vo­res stil. Vi slap­per af, når vi smi­ler til hin­an­den, og vi si­ger nog­le dum­me ting, som slet ik­ke hø­rer hjem­me på en bad­min­ton­ba­ne en­gang imel­lem Ka­mil­la Ryt­ter Juhl

her. Det må ik­ke ske,« un­der­stre­ger Chri­stin­na Pe­der­sen.

Dan­sker­ne har tabt til ja­pa­ner­ne de se­ne­ste fem gan­ge, de har kryd­set ketsje­re med dem, men op­ti­mis­men er in­takt, før de skal spil­le den stør­ste kamp i kar­ri­e­ren. Og mod­stan­der­ne, dom­mer­ne, tilsku­er­ne og tv-se­er­ne kan godt for­be­re­de sig på, at der igen skal ta­les om hver­dagstri­vi­a­li­te­ter som gipspla­der og jord­ba­er in­de på ba­nen, for det go­de hu­mør og den af­slap­pe­de at­ti­tu­de bli­ver igen me­get vig­tig, fast­slår Ka­mil­la Ryt­ter Juhl.

»Vi har tabt de se­ne­ste man­ge gan­ge, og det er et rig­tigt godt par. Li­ge nu har jeg sva­ert ved at stå her og si­ge, hvor­dan vi skal gri­be det an. Men det bli­ver en men­tal kamp igen. Der skal vi ba­re tro på, at vi er se­je­re, end de er. Og så smi­le. Vi smi­ler dem ned!« si­ger Ryt­ter Juhl, som al­le­re­de har skre­vet hi­sto­rie sam­men med Chri­stin­na Pe­der­sen med fi­na­le­del­ta­gel­sen, da det er før­ste gang, en dansk da­medoub­le er kom­met så langt ved OL.

Men de er alt­så ik­ke til­fred­se end­nu.

FO­TO: REU­TERS

Chri­stin­na Pe­der­sen (øverst) og Ka­mil­la Ryt­ter Juhl kun­ne skri­ge en for­lø­sen­de ju­bel ud i hal­len ef­ter sej­ren i se­mi­fi­na­led­ra­ma­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.