Groft over­fald på kvin­de­lig lø­ber

En 38-årig kvin­de, der i går for­mid­dag blev meldt sav­net i Kø­ben­havn, blev se­ne­re på da­gen fun­det sva­ert kva­e­stet ef­ter et over­fald

BT - - NYHEDER - Hei­di Pe­der­sen | hped@bt.dk

Vi ef­ter­for­sker det som et drabs­for­søg. Det er vo­res ud­gangs­punkt, da hun blev fun­det i livs­fa­re Tor­ben Svar­rer, Kø­ben­havns Po­li­ti

En kvin­de blev i går for­mid­dag kl. 11 meldt sav­net, da hun ik­ke var kom­met hjem fra den lø­be­tur, hun var ta­get ud på mel­lem halv fem og fem om mor­ge­nen.

Se­ne­re blev hun af et fa­mi­lie­med­lem fun­det sta­er­kt for­slå­et og let­te­re af­kla­edt. Po­li­ti­et ef­ter­ly­ser vid­ner, der kan ha­ve va­e­ret på Øster­bro i Kø­ben­havn, hvor over­fal­det fandt sted.

Po­li­ti­et vil ik­ke kom­me na­er­me­re ind på, hvem kvin­den er, men op­ly­ser, at man er be­kendt med kvin­dens iden­ti­tet.

Ved 15-ti­den blev hun fun­det ved Spor­sløj­fen, der lig­ger ved sport­s­klub­ben B93s uden­dørs tra­e­nings­an­la­eg.

»Hun blev af et fa­mi­lie­med­lem fun­det be­vidst­løs, sta­er­kt for­slå­et og let­te­re af­kla­edt,« si­ger ef­ter­forsk­nings­le­der ved Kø­ben­havns Po­li­ti Tor­ben Svar­rer til BT og til­fø­jer, at kvin­den hav­de me­get lav puls, da hun blev fun­det.

Kvin­den blev hur­tigt kørt til sy­ge­hu­set, hvor hun blev lagt i kun­stigt ko­ma, og ved 18-ti­den blev hun meldt uden for livs­fa­re. Ef­ter­for­skes som drabs­for­søg Po­li­ti­et af­spa­er­re­de ef­ter­føl­gen­de om­rå­det og søg­te med po­li­ti­hunde. Sam­ti­dig blev tog­tra­fik­ken mel­lem Sva­ne­møl­len og Nord­havn Sta­tion mid­ler­ti­digt indstil­let for at le­de ef­ter tek­ni­ske spor.

»Vi ef­ter­for­sker det som et drabs­for­søg. Det er vo­res ud­gangs­punkt, da hun blev fun­det i livs­fa­re. Så må un­der­sø­gel­ser­ne vi­se, om det re­elt var det,« si­ger Tor­ben Svar­rer og fort­sa­et­ter:

»Vi hå­ber selv­føl­ge­lig, at kvin­den kan våg­ne op og forta­el­le os na­er­me­re om, hvad der er sket.« Leder ef­ter mo­bil Den kvin­de­li­ge lø­ber hav­de for­ment­lig en mo­bil­te­le­fon med sig un­der lø­be­tu­ren, som kan va­e­re med til at af­slø­re de­tal­jer om over­fal­det. Te­le­fo­nen er dog end­nu ik­ke fun­det ved ger­nings­ste­det el­ler an­dre ste­der, op­ly­ser po­li­ti­et.

Po­li­ti­et ef­ter­ly­ser vid­ner, der kan ha­ve be­fun­det sig i om­rå­det mel­lem halv fem og fem i går mor­ges.

»Det er jo et om­rå­de, hvor fle­re lø­ber, så der kan va­e­re no­gen, der har set no­get og der­for kan bi­dra­ge til ef­ter­forsk­nin­gen. Dem hø­rer vi me­get ger­ne fra,« si­ger Tor­ben Svar­rer.

Kvin­den har kort kom­mu­ne­far­vet hår og var iført sor­te lø­be­buk­ser og en blom­stret lø­bejak­ke af ma­er­ket Vero Mo­da. Po­li­ti­et kan kon­tak­tes på tlf. 33 14 14 48.

FO­TO: IDA GULD­BA­EK

En kvin­de­lig lø­ber var i går ud­sat for et sa­er­de­les groft over­fald i Kø­ben­havn og var i livs­fa­re, da hun blev fun­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.