Svig­ter det dan­ske sund­heds­sy­stem bor­ger­ne?

BT - - DEBAT -

Jeg kan først få svar på scan­nin­gen om 14 da­ge, og det er vir­ke­lig kri­tisa­belt

Ja, sund­heds­sy­ste­met gror til i bu­reau­kra­ti

RITT BJERREGAARD Tid­li­ge­re over­borg­me­ster i Kø­ben­havn (S)

DER ER STO­RE

pro­ble­mer i vo­res sund­heds­va­e­sen. Det har jeg selv op­le­vet. Mit se­ne­ste ek­sem­pel er, at jeg i går var til en scan­ning for at se, om der er sket no­get i for­hold til min kra­eft. Men jeg kan først få svar på scan­nin­gen om 14 da­ge, og det er vir­ke­lig kri­tisa­belt, for­di man går rundt i uvis­hed. En­gang brok­ke­de jeg mig over den lan­ge ven­te­tid og fik så at vi­de, at det skyld­tes, at sy­ge­hu­sets edb-sy­ste­mer ik­ke spil­le­de godt nok sam­men. Det er dybt be­kym­ren­de. De er i gang med at byg­ge nye su­per­sy­ge­hu­se, og hvis man al­le­re­de nu har edb-pro­ble­mer med de gam­le sy­ge­hu­se, så kan man jo fryg­te det va­er­ste med de nye su­per­sy­ge­hu­se, som er fuld­sta­en­dig af­ha­en­gi­ge af tek­no­lo­gi. Det er ik­ke godt nok, som sund­heds­sy­ste­met fun­ge­rer nu.

JEG TROR, AT

de fle­ste dan­ske­re er gla­de for, at vi gen­nem skat­ten kan be­ta­le for, at vi har et of­fent­ligt sund­heds­va­e­sen, der står til rå­dig­hed for os al­le. Men på den an­den si­de sy­nes jeg, at man skal va­e­re klarø­jet nok til at se, at sund­heds­sy­ste­met gror til i bu­reau­kra­ti og edb-sy­ste­mer, der ik­ke fun­ge­rer. Man bli­ver nødt til at gå sund­heds­sy­ste­met igen­nem og ska­e­re nog­le af de man­ge mel­lem­led va­ek, så der bli­ver me­re plads til dem, der er i før­ste ra­ek­ke. Jeg har op­le­vet sinds­sygt dyg­ti­ge sy­geple­jer­sker, som knok­ler der­u­dad, for­di de sim­pelt­hen har for man­ge pa­tien­ter, som de skal se til hver ene­ste dag. Vi bli­ver nødt til at sør­ge for, at der bli­ver ryd­det op i bu­reau­kra­ti­et.

Nej, ven­te­ti­den har al­drig va­e­ret kor­te­re

BENT HAN­SEN Re­gions­rå­ds­for­mand i Re­gion Midtjyl­land (S)

DE TILBAGEMELDINGER, VI

får fra pa­tien­ter­ne, gi­ver et an­det bil­le­de. Men der er selv­føl­ge­lig ek­semp­ler på for­løb, hvor der sker mis­for­stå­el­ser og fejl. Når men­ne­sker hand­ler, sker der nog­le gan­ge fejl. Og de si­tu­a­tio­ner kan op­stå, men det ge­ne­rel­le bil­le­de er, at vi har et rig­tig godt og sta­er­kt per­so­na­le, der le­ve­rer en god ind­sats hver dag. Langt de fle­ste pa­tien­ter er godt til­fred­se med de­res be­hand­ling, så vi har en høj kva­li­tet og til­freds­hed.

DER ER IN­GEN

tvivl om, at per­so­na­let på vo­res sy­ge­hu­se har travlt. Der er af­de­lin­ger, der er sta­er­kt pres­se­de, og dem skal vi hol­de øje med. Men vi le­ver i en tid, hvor øko­no­mi­en er stram, og hvis vi skal til­fø­re nog­le af­de­lin­ger pen­ge, så skal vi ta­ge pen­ge­ne et an­det sted fra, og det er uen­de­lig sva­ert. Det kan godt ske, at nog­le har en op­le­vel­se af, at de har ven­tet for la­en­ge på en ska­destue, men det er jo så­dan, at ska­der ik­ke kom­mer ef­ter en snor hver hal­ve ti­me. De kom­mer nog­le gan­ge i klum­per, og der­for kan der op­stå ven­te­tid. Men ge­ne­relt har ven­te­ti­den al­drig va­e­ret kor­te­re, end den er nu.

VI SKAL FREM­OVER

bli­ve bed­re til at forta­el­le de go­de hi­sto­ri­er. Selv om go­de hi­sto­ri­er er ’ke­de­li­ge’, så skal vi gø­re me­re op­ma­er­k­som på dem. Vi skal se fle­re hi­sto­ri­er, så­som at vi på nu­va­e­ren­de tids­punkt lig­ger på ni­veau med de al­ler­bed­ste i ver­den i for­hold til kra­eft­pa­tien­ters over­le­vel­se. Vi skal forta­el­le fle­re af den slags hi­sto­ri­er, for­di det går fak­tisk rig­tig godt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.