Et sygt sy­stem

BT - - DEBAT - li­er

Der er gå­et råd i sy­ste­met.« Dis­se ord kom­mer fra den tid­li­ge­re LO-na­est­for­mand Ti­ne Aur­vig-Hug­gen­ber­ger og kun­ne ly­de som be­skri­vel­sen af et hånd­va­er­ker­til­bud på bo­lig­mar­ke­det. Desva­er­re er det me­re al­vor­ligt.

I DAGENS UD­GA­VE af BT kan man så­le­des la­e­se Hug­gen­ber­gers skra­em­men­de be­ret­ning om mø­det med Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal. Og Hug­gen­ber­ger er ik­ke ene med sin kri­tik. Den tid­li­ge­re so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske top­po­li­ti­ker Ritt Bjerregaard lan­ger og­så ud ef­ter sy­ste­met – en kra­eft­syg­dom tvin­ger hen­de til ja­evn­li­ge be­søg på ho­spi­ta­let, og det er ik­ke no­gen ud­pra­e­get for­nø­jel­se.

Er det så sand­he­den og he­le sand­he­den om sund­heds­va­e­se­net? Na­ep­pe. Man vil na­tur­lig­vis kun­ne fin­de tu­sind­vis af til­fred­se dan­ske­re, der bå­de er ble­vet be­hand­let og hel­bredt rundt om i lan­det. Man vil og­så kun­ne fin­de ho­spi­tal­sen­he­der, der er i god form.

Ik­ke de­sto min­dre står det dan­ske sund­heds­va­e­sen med sund­heds­mi­ni­ster Sop­hie Løh­de i spid­sen med en ud­for­dring af de helt sto­re. Sta­ben om­kring Ge­or­ge Bush ope­re­re­de med et be­greb, der hed per­cep­tion is

re­a­li­ty. Med an­dre ord: Det, der op­le­ves som vir­ke­lig­hed, er vir­ke­lig­hed.

FOR­MAN­DEN FOR DE dan­ske re­gio­ner, der dri­ver sy­ge­hu­se­ne, er – ik­ke over­ra­sken­de – godt til­freds. Bent Han­sen er­ken­der gan­ske vist, at der sker fejl af og til, men i det sto­re he­le kø­rer sy­ste­met på skin­ner, si­ger han. Pro­ble­met er ba­re, at det ik­ke er så­dan, Ti­ne Aur­vig-Hug­gen­ber­ger, Ritt Bjerregaard og man­ge an­dre op­le­ver det. Og det er alt­så folk som dem og de­res op­bak­ning til vel­fa­erds­sam­fun­det, der fi­nan­si­e­rer he­le sy­ste­met.

Ove­renskom­sten mel­lem bor­ger­ne og vel­fa­erds­sta­ten er, kort for­talt: vi be­ta­ler – sy­ste­met le­ve­rer. Der­for bør mi­ni­ste­ren, re­gio­ner­ne og an­dre sund­heds­per­so­ner ta­ge op­rå­bet fra Hug­gen­ber­ger og an­dre al­vor­ligt. De­res op­fat­tel­se af et sygt sy­stem må ik­ke ig­no­re­res.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.