HVAD ER PRO­BLE­MET?

I fre­dags fe­ste­de 8.000 gym­na­sie­e­le­ver i Dy­re­ha­ven nord for Kø­ben­havn, men de ef­ter­lod af­fald og knu­ste fla­sker ef­ter sig.

BT - - DEBAT -

Det er uop­dra­gent og uforskam­met at ud­sa­et­te an­dre men­ne­sker for så­dan no­get svi­ne­ri. Pro­ble­met er hold­nin­gen over for sam­fun­det og an­dre men­ne­sker. Jeg skal bru­ge mi­ne skat­te­kro­ner på at be­ta­le nog­le of­fent­ligt an­sat­te for at ryd­de op ef­ter nog­le, der helt sik­kert har haft en sjov fest, men som ik­ke har kun­net sty­re at ryd­de op ef­ter sig selv. Når man hol­der så­dan nog­le fe­ster, må man fin­de pen­ge­ne selv, så no­gen kan kom­me og ryd­de op. Men det er no­get helt an­det, hvis nu vi tal­te om et stort ar­ran­ge­ment i Kø­ben­havn, der er til gavn for be­folk­nin­gen og kul­tu­ren. En gym­na­sie­klas­se, der hol­der fest i et na­tu­r­om­rå­de, hvor der er dyr og skal va­e­re pa­ent og dej­ligt, har in­tet med kul­tur og sam­men­hold at gø­re. Tva­er­ti­mod split­ter det.

Kan du ik­ke selv hu­ske, hvor­dan det var at va­e­re te­e­na­ger?

Så­dan er jeg ed­der­ma­ne­me ik­ke op­dra­get. At svi­ne har ik­ke no­get at gø­re med at va­e­re ung, men hand­ler deri­mod om dår­lig op­dra­gel­se. Mi­ne ve­nin­der bli­ver selv cho­ke­re­de, når jeg tvin­ger dem til at kø­re til­ba­ge og sam­le det af­fald op, de har smidt ud ad vin­du­et i bi­len. Og jeg på­ta­ler det, hvis folk smi­der af­fald på ga­den.

Hvor­for lan­ge ud ef­ter fora­el­dre­ne, når man­ge af de un­ge en­ten er over el­ler ta­et på at va­e­re 18 år gam­le?

Det er fora­el­dre­ne, der ik­ke har op­dra­get de­res børn or­dent­ligt. Man er jo ik­ke født så­dan. De er selv­føl­ge­lig gam­le nok til selv at se, at det er et pro­blem. Men det er pin­ligt, og jeg kan ik­ke for­stå, de kan va­e­re sig selv be­kendt. De skal snart ud i den voks­ne til­va­e­rel­se og va­e­re en del af sam­fun­det, så det er helt vildt pin­ligt, at de ik­ke kan op­fø­re sig or­dent­ligt. Jeg kan sim­pelt­hen ik­ke for­stå, at man kan få sig selv til at rej­se sin røv fra et dej­ligt grønt sted, og så ba­re gå uden at ryd­de op.

En gym­na­sie­klas­se, der hol­der fest i et na­tu­r­om­rå­de, har in­tet med kul­tur og sam­men­hold at gø­re

MASCHA VANG Kendt blog­ger, tv-per­son­lig­hed, re­a­li­ty­stjer­ne og iva­er­ksa­et­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.