GLEN CAMPBELL

BT - - KULTUR -

Født 22. april1936 i De­light, Ar­kansas. Campbell be­gynd­te sin kar­ri­e­re som stu­di­emu­si­ker for kunst­ne­re som The Mon­ke­es, El­vis Pres­ley, Frank Si­na­tra og Mer­le Hag­gard. Han er­stat­te­de i mid­ten af 1960er­ne mid­ler­ti­digt Bri­an Wil­son fra The Beach Boys på en tur­né. Han er med på ban­dets al­bum ’Pet So­unds’ (1966), men af­vi­ste at bli­ve per­ma­nent med­lem af grup­pen. Gen­nem­brud­det som so­lo­ar­tist kom i 1967 med ’Gent­le on My Mind’, skre­vet af Jo­hn Hart­ford. Ef­ter et hårdt liv med stof­fer og al­ko­hol blev han re­li­gi­øs. Der er man­ge re­li­gi­øse bud­ska­ber i hans mu­sik. I 2003 blev han dog an­holdt for spi­ri­tus­kør­sel. Han har va­e­ret gift fi­re gan­ge og har ot­te børn. Glen Campbell har op­t­rå­dt i et par spil­le­film og di­ver­se tv-se­ri­er. I ju­ni 2011 of­fent­lig­gjor­de han, at han li­der af alzhei­mer. Glen Campbell holdt sin af­skeds­kon­cert i Na­pa, Ca­li­for­ni­en, 30. novem­ber 2012 med tre af si­ne børn i ba­ck­ing­ban­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.