For ha­es til tv

Ni­els Brinch fjer­net fra ska­er­men som va­ert på Sta­tion 2 på grund af sin stem­me

BT - - NYHEDER - Lot­te Schar­ff | lots@bt.dk

Jeg er selv ir­ri­te­ret over min ha­e­se stem­me, og det, tror jeg og­så, se­er­ne er Ni­els Brinch

Hans stem­me har al­tid va­e­ret så ha­es, at den na­er­mest er ble­vet hans sa­er­ken­de. Men nu er ha­es­he­den i Ni­els Brin­chs stem­me ble­vet så slem, at han til sin store ae­r­g­rel­se må for­la­de ska­er­men som va­ert på ’Sta­tion 2’ ef­ter 23 år.

Når den nye sa­e­son af TV2s se­er­ba­stion, ’Sta­tion 2’ bli­ver sendt den 25. au­gust, bli­ver det uden Ni­els Brinch som va­ert. Den gar­ve­de kri­mi­repor­ter, ter­r­or­eks­pert og tv-va­ert har nem­lig måt­tet op­gi­ve det pre­sti­ge­fyld­te job som va­ert på pro­gram­met. Iføl­ge Ul­la Pors, TV2s event- og ud­vik­lings­chef, TV2/Nyhe­der­ne og Ni­els Brin­chs chef, er hans exit fra ska­er­men en fa­el­les be­slut­ning.

»Ni­els skal ik­ke la­en­ge­re va­e­re va­ert på Sta­tion 2, for­di han har nog­le stem­me­pro­ble­mer, som bå­de han og vi har op­le­vet som no­get, der gør det sva­ert at va­e­re på ska­er­men. Det har med­ført, at han har få­et me­re og me­re haeshed. Så bli­ver det sva­ert at va­e­re stu­di­e­va­ert,« si­ger Ul­la Pors til BT.

Tro­fa­ste se­e­re til det 23 år gam­le pro­gram har og­så be­ma­er­ket, at tvva­er­tens stem­me ef­ter­hån­den er ble­vet me­re og me­re ha­es. Og som den gar­ve­de tv-mand Ni­els Brinch er, var han selv klar over, at ha­es stem­me og fjern­syn ik­ke er op­ti­malt.

»Det er selv­føl­ge­lig ae­r­ger­ligt at skul­le for­la­de sit ’barn’ – Jes Dorp­hPe­ter­sen og jeg op­fandt ’Sta­tion 2’ for 23 år si­den. Men jeg er selv ir­ri­te­ret over min ha­e­se stem­me, og det tror jeg og­så, se­er­ne er. Og det er det dum­me­ste, man kan gø­re som va­ert – at ir­ri­te­re se­er­ne. Jeg er i gang med at få gjort no­get ved min haeshed, og det er jo hel­dig­vis ik­ke no­get al­vor­ligt,« skri­ver Ni­els Brinch i en kom­men­tar til BT.

Men selv om se­er­ne ik­ke la­en­ge­re får Ni­els Brinch at se som va­ert på ’Sta­tion 2’, så for­la­der han langt­fra TV2.

I re­dak­tør­sto­len

»Ni­els har i for­vej­en gjort et ka­em­pe styk­ke ar­bej­de re­dak­tio­nelt bag ska­er­men. Det skru­er vi nu op for,« forta­el­ler Ul­la Pors.

For selv om Ni­els Brinch er ble­vet fjer­net fra ska­er­men, sa­et­ter han sig nu i re­dak­tør­sto­len for ’sit’ pro­gram, ’Sta­tion 2 Po­li­tirap­por­ten’ og for kri­mi­repor­ta­ger­ne i ’Sta­tion 2’.

»Med me­re end 20 års kri­mi­er­fa­ring ale­ne fra TV2 er Ni­els Brinch en vi­dens­bank uden li­ge, og han har et ka­em­pe­stort kil­de­net. Ni­els Brinch er en stor ka­pa­ci­tet som re­dak­tør, og her­u­d­over vil han na­tur­lig­vis fort­sa­et­te som ter­r­or­eks­pert på TV2,« si­ger Ul­la Pors Ni­el­sen

I den nye sa­e­son får ’Sta­tion 2’ to nye va­er­ter, nem­lig Kristian Bech og Rik­ke Hem­m­ings­en. Den tid­li­ge­re po­li­ti­mand Kristian Bech, har før stå­et i spid­sen for Ka­nal 5s pro­gram­se­rie ’Ef­ter­søgt’, mens Rik­ke Hem­m­ings­en i fle­re pe­ri­o­der har va­e­ret va­ert på ’Sta­tion 2’.

FO­TO: LEA MEILANDT MATHIESEN

Va­ert­sjob­bet er slut for Ni­els Brinch. Den kend­te tv-va­ert, som op­fandt ’Sta­tion 2’, må på grund at til­ta­gen­de haeshed for­la­de va­ert­sjob­bet.

FO­TO: SCAN­PIX

’Sta­tion 2’ blev skabt af Ni­els Brinch og Jes Dorph-Pe­ter­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.