FAKTA OM STA­TION 2

BT - - NYHEDER -

’Sta­tion 2’ er et kri­mi­nal­ma­ga­sin, der sen­des på TV2. Pro­gram­met er ud­vik­let af Ni­els Brinch og Jes Dorp­hPe­ter­sen.

Det blev sendt før­ste gang den 18. sep­tem­ber 1993 med Ni­els Brinch og Ta­rek Elsay­ed som stu­di­e­va­er­ter.

Pro­gram­met har si­den sin be­gyn­del­se ud­vik­let sig til og­så at om­fat­te: ’Sta­tion 2 Ef­ter­lyst’, ’Sta­tion 2 Spe­ci­al’ og ’Sta­tion 2 Pa­trul­je’.

Ud­over Ni­els Brinch og Jes Dor­pPe­ter­sen har Tri­ne Pa­num Kjeld­sen, Ka­ren-He­le­ne Hjort, Mi­chè­le Bel­lai­che, Ma­ria Yde og Astrid-He­le­ne Mei­ster tid­li­ge­re va­e­ret va­er­ter.

Ni­els Brinch er født den 3. ok­to­ber 1956 i Kø­ben­havn og ud­dan­net jour­na­list.

Han har va­e­ret til­knyt­tet TV2 si­den sta­tio­nens op­ret­tel­se i 1988.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.