LØBETUR END­TE I

BT - - NYHEDER -

VOLD­TA­EGT Da jeg kom hjem, hør­te jeg om sa­gen i nyhe­der­ne, og så gik det op for mig, at hun har lig­get de­r­in­de, mens jeg gik for­bi. Det er så ube­ha­ge­ligt at ta­en­ke på,« si­ger Jas­min Hald. Fryg­tens sti Sa­gen gør et stort ind­tryk på de kvin­der, BT mø­der på stien.

»Det er uhyg­ge­ligt og jeg er dybt ry­stet. Man bli­ver sa­er­ligt be­rørt, når det er en na­e­sten ja­ev­nal­de­ren­de kvin­de, og det er så ta­et på. Men det gør mig tryg, at po­li­ti­et så hur­tigt har va­e­ret i stand til at opkla­re sa­gen,« si­ger 49-åri­ge Ali­ce Iver­sen.

I går ar­bej­de­de po­li­tiets he­le da­gen på fin­de­ste­det med at sik­re spor, der kan bru­ges i sa­gen. Bå­de ret­s­tek­ni­ke­re og blå drag­ter og spe­ci­al­tra­e­ne­de så­kald­te grup­pe 1 hunde ar­bej­de­de med at fin­de bi­o­lo­gi­ske spor.

Blandt an­det le­der po­li­ti­et ef­ter kvin­dens mo­bil­te­le­fon, som hun hav­de med sig på lø­be­tu­ren, og som ik­ke er duk­ket op. Den kan in­de­hol­de op­lys­nin­ger, som kan vi­se sig cen­tra­le for opkla­rin­gen.

Kvin­den selv lig­ger fort­sat i kun­stig ko­ma, og po­li­ti­et har der­for ik­ke va­e­ret i stand til at af­hø­re hen­de.

Po­li­ti­et ef­ter­ly­ser vid­ner, der be­fandt sig i om­rå­det mel­lem halv fem og fem tirs­dag mor­gen. Kvin­den har kort, kom­mu­ne­far­vet hår og var iført sor­te lø­be­buk­ser og en blom­stret lø­bejak­ke af ma­er­ket Vero Mo­da.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.