Hjem­løs grøn­la­en­der sig­tet

BT - - NYHEDER -

HUR­TIG ANHOLDELSE Jeg er me­get fru­stre­ret i øje­blik­ket, for jeg blev plud­se­lig an­holdt, så jeg ved ik­ke, hvad jeg skal gø­re

Mens dom­me­ren for­kla­re­de ham, at han som sig­tet ik­ke hav­de pligt til at ud­ta­le sig un­der grund­lovs­for­hø­ret, men me­get ger­ne måt­te, pil­le­de han nervøst ved si­ne neg­le og kig­ge­de ned på si­ne ha­en­der.

På for­sva­re­rens be­ga­e­ring be­slut­te­de dom­me­ren at ned­la­eg­ge nav­ne­for­bud på den sig­te­de, så det ik­ke er til­ladt of­fent­ligt at na­ev­ne hans navn. Slå­et, kvalt og vold­ta­get Iføl­ge sig­tel­sen, der blev la­est op i ret­ten, ud­sat­te han kvin­den for mas­siv stump vold, isa­er i an­sig­tet og bag­ho­ve­det. Der­ef­ter for­søg­te han at kva­e­le hen­de, for­ment­lig med en snor el­ler lig­nen­de, så­le­des at hun fik en blød­ning i ho­ve­d­et og mi­ste­de be­vidst­he­den. Til sidst rev han iføl­ge sig­tel­sen hen­des tøj af og gen­nem­før­te et sam­le­je med hen­de.

Den 29-åri­ge blev an­holdt på baggrund af en hur­tig ef­ter­forsk­ning fra Kø­ben­havns Po­li­ti.

»Han blev an­holdt kl. 03.05 tirs­dag nat et sted i Kø­ben­havn, ef­ter at vi på over­våg­nings­bil­le­der kun­ne se, at han hav­de be­fun­det sig ta­et på ger­nings­ste­det me­get ta­et på ger­nings­tids­punk­tet. Det var me­get in­ter­es­sant, og der blev sendt bil­le­der fra over­våg­nings­ka­me­ra­et rundt til pa­trul­jer­ne, og det gav po­te,« forta­el­ler ef­ter­forsk­nings­le­de­ren til BT.

Rets­mø­det blev holdt for luk­ke­de dø­re, hvil­ket be­ty­der, at pres­sen blev vist uden­for. Den 29-åri­ge blev va­re­ta­egts­fa­engs­let i fi­re uger. Her blev den 38-åri­ge kvin­de over­fal­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.