Sve­ri­ge vars­ler stren­ge­re straf­fe for bil­bran­de

BT - - NYHEDER -

Den sven­ske re­ge­ring vil gø­re det let­te­re at straf­fe per­so­ner, der sa­et­ter bi­ler i brand, og ska­er­pe straf­fen for ha­er­va­erk, så den lig­ger på sam­me ni­veau som straf­fen for ty­ve­ri.

»For den en­kel­te er det li­ge så slemt at få sin bil stuk­ket i brand som at få bi­len stjå­let. Spørgs­må­let er, om det ik­ke er va­er­re at få den sat i brand,« sag­de den sven­ske ju­stits- og mi­gra­tions­mi­ni­ster Mor­gan Jo­hans­son på en pres­se­kon­fe­ren­ce i går.

Re­ge­rin­gen vil og­så gø­re det let­te­re at op­sa­et­te over­våg­nings­ka­me­ra­er.

Si­den be­gyn­del­sen af juli er over 70 bi­ler ble­vet an­ta­endt i Sve­ri­ge, man­ge af dem i Mal­mø. Nat­ten til ons­dag kom der to mel­din­ger om bil­bran­de i Mal­mø. I alt blev fi­re bi­ler stuk­ket i brand. Nat­ten in­den blev ik­ke fa­er­re end 13 bi­ler an­ta­endt rundt om i by­en.

Og­så an­dre sven­ske by­er er ramt af ha­er­va­er­ket. Nat­ten til ons­dag blev én bil an­ta­endt i Lund, mens om­kring 20 bi­ler blev øde­lagt i Nor­rköping. I Linköping bra­end­te tre bi­ler i lø­bet af nat­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.