Wil­li­am De­mant ned­la­eg­ger 210 stil­lin­ger

BT - - NYHEDER -

Wil­li­am De­mant Hol­ding sa­et­ter gang i en stør­re om­struk­tu­re­rings­plan, som skal sam­le me­d­ar­bej­der­ne på fa­er­re ste­der og sik­re frem­ti­di­ge be­spa­rel­ser. Det ko­ster pro­duk­tio­nen i Thi­sted, der ryk­ker til Po­len. 210 me­d­ar­bej­de­re vil bli­ve be­rørt.

»Det er en kom­bi­na­tion af at sik­re stor­drifts­for­de­le og så det at sam­le kom­pe­ten­cer­ne ét sted, der er det af­gø­ren­de her,« si­ger Ni­els Ja­cob­sen, adm. di­rek­tør hos Wil­li­am De­mant Hol­ding, til Ritzau Fi­nans og fort­sa­et­ter:

»Langt det me­ste af det er ren over­flyt­ning til Po­len og ik­ke ned­la­eg­gel­ser af sel­ve job­funk­tio­nen. Men vi for­ven­ter ik­ke, at der er man­ge, der vil flyt­te med.«

På pro­duk­tions­fron­ten vil Wil­li­am De­mant luk­ke helt ned i Thi­sted in­den ud­gan­gen af 2018 for at flyt­te driftsak­ti­vi­te­ter­ne til Po­len.

Man­ge af de be­rør­te me­d­ar­bej­de­re har va­e­ret an­sat i rig­tig, rig­tig man­ge år.

»Den ene­ste mu­lig­hed for dem, hvis de skal fin­de et nyt ar­bej­de i Dan­mark, det er ef­ter­ud­dan­nel­se og opkva­li­fi­ce­ring,« si­ger Ni­els Jen­sen, for­mand for 3F Thy-Mors. Pla­nen er pra­e­sen­te­ret i et hal­vårs­regn­skab, der vi­ser en so­lid va­ekst i om­sa­et­nin­gen for Wil­li­am De­mant Hol­ding på 15 pro­cent til 5,8 mil­li­ar­der kro­ner. Over­skud­det faldt til gen­ga­eld med fem pro­cent til 634 mil­li­o­ner kro­ner, sta­er­kt på­vir­ket af ud­gif­ter­ne til om­struk­tu­re­rin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.