Hi­sto­risk bil­li­ge bo­li­gren­ter

Der var rig­tig godt nyt til dan­ske bo­li­ge­je­re, ef­ter der i går ble­vet ta­get hul på som­me­rens ren­te­til­pas­nin­ger

BT - - NYHEDER - Jesper Bruun Christiansen | jchr@bt.dk

En stor grup­pe af dan­ske bo­li­ge­je­re kun­ne i går gni­de sig ge­val­digt i ha­en­der­ne ved nyheden om de bil­lig­ste dan­ske bo­lig­lån no­gen­sin­de. Som de før­ste tog re­al­kre­di­tin­sti­tut­tet Nykre­dit nem­lig hul på som­me­rens ren­te­til­pas­ning, og da­gen end­te med rig­tig godt nyt til bo­li­ge­je­re, som står for­an at skul­le om­la­eg­ge de­res lån.

Bo­li­ge­je­re med de så­kald­te flek­slån kan jub­le over, at de kom­mer til at slip­pe hi­sto­risk bil­ligt. For bå­de F1og F3-lån vil ren­ten va­e­re på et rundt nul, mens den for F5-lån end­te på 0,2 pro­cent.

Nyheden kom dog på en lidt ke­de­lig baggrund.

»Det skyl­des i høj grad den la­ve va­ekst i Eu­ro­pa, men se­ne­ste skud på ren­ten-stam­men har helt klart va­e­ret Bre­xit, som har ført til stor usik­ker­hed,« forta­el­ler se­ni­o­r­ø­ko­nom fra Nykre­dit Jep­pe Bor­re.

Fa­er­re va­el­ger F1-lån

For dan­ske­re med et F3-lån be­ty­der det kon­kret, at man de kom­men­de tre år skal be­ta­le 80 kr. min­dre om må­ne­den pr. lånt mil­li­on, mens F5lå­ner­ne kan se frem til en end­nu stør­re be­spa­rel­se på 430 kr. om må­ne­den de kom­men­de fem år. Helt så hel­di­ge er dan­sker­ne med et F1-lån dog ik­ke, for­kla­rer Michael Mo­gen­sen, ana­ly­ti­ker fra pris­por­ta­len My­ban­ker.

»Med de bi­drags­sat­ser, som fle­re af re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne har fast­lagt, er de helt kor­te F1-lån ble­vet stort set uak­tu­el­le, for­di bi­drags­sat­sen gan­ske en­kelt er hø­je­re end på bå­de F3og F5-lån. Og når ren­te­for­skel­le­ne er så små, be­ty­der det, at man fak­tisk en­der med at be­ta­le stort set de sam­me to­ta­le om­kost­nin­ger for de la­en­ge­re­va­ren­de lån, hvor man har stør­re sik­ker­hed,« si­ger Michael Mo­gen­sen.

De se­ne­ste tal fra Dan­marks Sta­ti­stik over dan­sker­nes fa­vo­rit­lån vi­ser da og­så, at det el­lers så bil­li­ge F1-lån er fal­det ge­val­digt i po­pu­la­ri­tet de se­ne­re år, hvor det skra­be­de bun­den i før­ste kvar­tal af 2016. På blot to år er an­tal­let af F1-lån hal­ve­ret.

Iføl­ge Jep­pe Bor­re bør man­ge bo­li­ge­je­re med flek­slån net­op nu over­ve­je, at om­la­eg­ge de­res lån til et fast­for­ren­tet lån på to pct. med en lø­be­tid på 30 år i ste­det for.

»Det be­ty­der selv­føl­ge­lig, at man li­ge nu og her skal be­ta­le en me­ry­del­se. Men jeg sy­nes ik­ke, at det er en sa­er­lig høj pris at be­ta­le, når man ta­en­ker på den sik­ker­hed og tryg­hed, et fast­for­ren­tet lån kan be­ty­de for rig­tig man­ge bo­li­ge­je­re. En al­min­de­lig bør­ne­fa­mi­lie bør jo ik­ke skul­le be­kym­re sig om, hvor­vidt der er råd til at be­ta­le af på lå­net, hvis ren­ten plud­se­lig sti­ger,« si­ger Jep­pe Bor­re.

Hur­tigt tjent hjem igen

Sid­der man i for­vej­en med et fast­for­ren­tet lån på ek­sem­pel­vis 3,5 pro­cent, er der sta­dig man­ge pen­ge at spa­re ved at ned­kon­ver­te­re sit lån til to pro­cent, ly­der det fra Jep­pe Bor­re. Og­så når man ta­ger de om­kost­nin­ger, der er for­bun­det med at aen­dre sit lån, med i det sam­le­de bil­le­de.

»Man får en la­ve­re ydel­se på sit lån samt et hø­je­re af­drag, og om­kost­nin­ger­ne vil fak­tisk al­le­re­de va­e­re tjent hjem igen på få år,« si­ger Jep­pe Bor­re.

Nykre­dits se­ni­o­r­ø­ko­nom un­der­stre­ger dog, at det al­tid er op til den en­kel­te at vur­de­re, hvil­ket lån man er mest tryg ved. Og er det for stor en mund­fuld at bin­de sig til et 30-årigt fast­for­ren­tet lån, kan man sta­dig­va­ek op­nå sik­ker­hed med ek­sem­pel­vis et F5-lån, der oven­på gårs­da­gens ren­te­til­pas­ning gik fra 2,19 til blot 0,2 pro­cent.

»Hvis ik­ke man øn­sker det lan­ge sats med et fast­for­ren­tet lån, så er F5-lå­net et glim­ren­de al­ter­na­tiv med en hi­sto­risk lav ren­te.«

Med de bi­drags­sat­ser, som fle­re af re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne har fast­lagt, er de helt kor­te F1-lån ble­vet stort set uak­tu­el­le, for­di bi­drags­sat­sen gan­ske en­kelt er hø­je­re end på bå­de F3 og F5-lån Jep­pe Bor­re, se­ni­o­r­ø­ko­nom i Nykre­dit

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.