Nej, un­ges drukva­ner bli­ver bla­est op

BT - - NYHEDER -

fair, at man ger­ne vil fe­ste med al­le de nye men­ne­sker, man har mødt den før­ste uge i gym­na­si­et. Man kan godt gø­re det uden at drik­ke al­ko­hol, og man kan godt va­e­re der­u­de uden at drik­ke. Det er en fin tra­di­tion, at man mø­des så man­ge sam­men, og det kan jeg ik­ke se no­get pro­blem i. At folk i in­vi­ta­tio­nen på Fa­ce­book bli­ver op­for­dret til at mø­de sti­ve op, ly­der lidt skørt. Men det er dem, der la­ver even­tet, der

be­stem­mer, hvad der skal stå. Det er Man kan og­så lidt kon­cep­tet, at folk drik­ker sig ful­de og har en tra­di­tion med at teg­ne hur­tigt

på hin­an­den med tus­cher. be­gyn­de at sky­de skyl­den på hin­an­den, men der kan jo og­så va­e­re no­get grup­pe­pres over det

at si­ge, at det ba­re er fora­el­dre­nes an­svar. De un­ge er et sted i de­res liv, hvor de ger­ne vil løs­ri­ve sig fra de­res fora­el­dre, og der­for kan det va­e­re sva­ert at age­re som fora­el­dre. Det et sam­funds­ansvar. Jeg er jo selv en del af ung­dom­skul­tu­ren og ved, at de un­ge ger­ne vil drik­ke.. Man kan hur­tigt be­gyn­de at sky­de skyl­den på hin­an­den, men der kan jo og­så va­e­re no­get grup­pe­pres over det, der­for er det et fa­el­les an­svar, vi har som sam­fund.

DET ER SVA­ERT

hård druk­kul­tur i Dan­mark, og hvis vi ik­ke sør­ger for, at de un­ge får en god start på det, så stik­ker det af.

VI HAR EN

MAR­TIN THING

DET ER HELT

8.000 men­ne­sker der­u­de, og jeg kan for­stå, at det er gå­et galt for en lil­le hånd­fuld, som blev ind­lagt. Det er for­fa­er­de­ligt og uhyg­ge­ligt. Og som sko­le bør man ta­ge en snak med ele­ver­ne ved be­gyn­del­sen af sko­le­å­ret om, hvor­dan man for­hin­drer, at den slags sker. Da vi be­gynd­te i 1. g, fik vi at vi­de, at der var den be­gi­ven­hed i Dy­re­ha­ven, som sko­len ik­ke selv støt­te­de op om. Men vi blev gjort op­ma­er­k­som­me på, at vi skul­le pas­se på med at drik­ke os alt for ful­de, for­di der ik­ke var vag­ter el­ler an­dre til at pas­se på folk, som der er til en fest.

at gø­re så­dan nog­le hi­sto­ri­er vold­som­me­re, end de er. Det sam­me ske­te, da der var de­bat om tu­re til Prag. Der­med ik­ke sagt, at det er nor­malt, at fle­re hav­ner på ho­spi­ta­let. Det er skra­em­men­de. Men man skal hu­ske på, at det er en me­get lil­le del.

DET ER LET DER HAR VA­E­RET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.