SPYDKAST I B

BT - - NYHEDER -

GØR DET SELV-OL SPYDKAST en me­tal­spids på, der skul­le gø­re ka­stet la­en­ge­re. Når de kvin­de­li­ge OL-del­ta­ge­re i nat ka­em­per om guld­me­dal­jer­ne i di­sci­pli­nen, er spy­d­det dog ik­ke af trae, men der­i­mod helt la­vet af stål. Og på trods af den gra­e­ske op­rin­del­se er det Nor­den og i sa­er­de­les­hed Fin­land, der gen­nem ti­den har do­mi­ne­ret OL-di­sci­pli­nen. Al­li­ge­vel ejes ver­dens­re­kor­den for ma­end li­ge nu af tjek­ki­ske Jan Že­lezný med et kast på 98,48 me­ter, mens lands­man­den Bar­bo­ra Špo­táko­vá har kvin­der­nes ver­dens­re­kord med 72.28 me­ter. Der har dog va­e­ret mand­li­ge at­le­ter, der har ka­stet spy­d­det la­en­ge­re end de magi­ske 100 me­ter.

Det ske­te før­ste gang i 1966, hvor span­ske Fe­lix Erausquin med en spe­ci­el ro­ta­tions­tek­nik fik spy­d­det la­en­ge­re ud end 100-me­ter-ma­er­ket. Af sik­ker­heds­ma­es­si­ge hen­syn valg­te IAAF (Det In­ter­na­tio­na­le At­le­tik­for­bund) dog at for­by­de ro­ta­tions­tek­nik­ken, så at­le­ter­ne ik­ke kun­ne ka­ste så langt. 100-me­ter-ma­er­ket blev igen pas­se­ret i 1984, da øst­ty­ske Uwe Ho­hn ka­ste­de spy­d­det 104 me­ter ud. Ef­ter­føl­gen­de aen­dre­de IAAF dog spe­ci­fi­ka­tio­ner­ne for spy­d­det, så at­le­ter­ne igen blev holdt un­der de 100 me­ter. Den magi­ske gra­en­se Jeg vil­le øn­ske, at jeg kun­ne bli­ve den tred­je mand i hi­sto­ri­en, der bry­der den magi­ske 100-me­ter-gra­en­se, men jeg skal nok va­e­re ove­nud til­freds, hvis jeg over­ho­ve­det kom­mer for­bi 25-me­ter-ma­er­ket i da­gens an­led­ning. Igen i dag har jeg Mar­tin Stensvig ved min si­de. Han er at­le­tik­tra­e­ner og in­stru­e­rer mig i de tek­ni­ske de­tal­jer om­kring spydkast. Det bli­ver hur­tigt klart for mig, at det er me­re kom­pli­ce­ret end ba­re at ty­re spy­d­det af sted, som jeg gjor­de som ung purk til sko­le-OL.

Jeg sto­ler på Mar­tin Stensvig og føl­ger hans råd trin for trin. Spy­d­det for­la­der min an­s­pa­end­te hånd, men al­le­re­de ef­ter få se­kun­der ind­tra­ef­fer før­ste ka­ta­stro­fe. Det er som om, at spy­d­det ik­ke rig­tigt får den bue, som det skal. I ste­det for at spid­sen sa­et­ter sig fast i jor­den, lan­der mit spyd ba­re fladt ned og gli­der langs gra­es­set - hmm. Jeg prø­ver igen. Og igen. Og igen. Hver gang re­sul­te­rer det i den­ne fes­ne lan­ding, som fak­tisk slet ik­ke kan god­ken­des som et kast, hvis man dy­ster i kon­kur­ren­cer.

Fru­stre­ret bli­ver jeg ved. I går hav­de jeg en bol­le­dej, der var så kli­stret, at jeg fi­re gan­ge skul­le va­ske ha­en­der og til­sa­et­te me­re mel, og i dag kan jeg ik­ke fin­de ud af at ka­ste et spyd. Kan det bli­ve me­get va­er­re? Til sidst en­der jeg ba­re med at luk­ke øj­ne­ne og hå­be på det bed­ste, når jeg ka­no­ne­rer spy­d­det ud over Øster­bro Sta­dion. Gu­der­ne skal vi­de, at jeg har prø­vet utal­li­ge gan­ge, da lyk­ken en­de­lig til­s­mi­ler mig. Med et per­fekt til­løb og til­sy­ne­la­den­de kor­rekt tek­nik får jeg sendt et spyd af sted, der plud­se­lig bø­jer, som det skal. Det bo­rer sig ned i gra­es­pla­e­nen, og jeg jub­ler. Må­lebån­det ta­ges i brug, og jeg får be­ske­den: ’24,45 me­ter’.

Ka­stet er kort, men når jeg ud af 30 for­søg ik­ke har kun­net pra­este­re et ene­ste god­kendt kast, kan selv det kor­te­ste kast gla­e­de mig. Det er dog lidt af et an­tik­li­maks, da jeg er bå­de lyk­ke­lig, men og­så fru­stre­ret. Det her er nem­lig ik­ke en sko­le­me­ster va­er­dig. Og så er jeg nervøs, for i mor­gen står den på ham­mer­kast, der me­get vel kan bli­ve en - om mu­ligt end­nu hår­de­re op­ga­ve. Greb

La­eng­de mel­lem og 2,7 me­ter og e mini­mum-va­egt på 800 gram. La­eng­de mel­lem og 2,3 me­ter og e mini­mum-va­egt p 600 gram.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.