11 dø­de i over­svømm

BT - - NYHEDER -

USA De store vand­mas­ser de se­ne­ste da­ge i Lou­i­si­a­na har nu ko­stet mindst 11 men­ne­sker li­vet. Red­nings­folk ar­bej­der i døgn­drift på at fin­de sav­ne­de. Myn­dig­he­der­ne har dog ik­ke et pra­e­cist tal for an­tal­let af sav­ne­de.

»Vi går fra dør til dør,« si­ger Ed Smith, chef for brand­va­es­net i del­sta­tens ho­ved­stad Ba­ton Rou­ge. Red­nings­ind­sat­sen vil va­re mindst fem da­ge yder­li­ge­re, til­fø­jer han.

Over­svøm­mel­ser­ne i den ame­ri­kansk syd­stat er ud­løst af vold­som­me sky­brud. På få da­ge faldt der over 43 cen­ti­me­ter regn, og si­den er om­fan­get af ka­ta­stro­fen øget.

Fle­re end 20.000 men­ne­sker er red­det el­ler evaku­e­ret. Des­u­den står om­kring 34.000 bo­li­ger, for­ret­nin­ger og virk­som­he­der uden strøm­for­sy­ning. Der er og­så man­ge mel­din­ger om, at for­lad­te bo­li­ger bli­ver hjem­søgt af ind­brud­sty­ve.

Gu­ver­nø­ren i del­sta­ten, Jo­hn Bel Edwards, si­ger, at man vil for­sø­ge at ord­ne det pro­blem ved at ind­fø­re ud­gangs­for­bud ef­ter mør­kets frem­brud. Vil­le plyn­dre bu­tik­ker She­rif­fen i East Ba­ton Rou­ge, Sid Gaut­reaux, forta­el­ler, at ti per­so­ner er ble­vet an­holdt for for­søg på at plyn­dre bu­tik­ker el­ler hjem.

»Det her er den bed­ste må­de at be­skyt­te vo­res bor­ge­re på,« si­ger han om ud­gangs­for­bud­det.

I de va­erst ram­te om­rå­der har myn­dig­he­der­ne er­kla­e­ret und­ta­gel­ses­til­stand. Det har prak­tisk be­tyd­ning, for­di der så kan fri­gi­ves for­bunds­mid­ler til at hja­el­pe be­bo­er­ne i dis­se om­rå­der med for ek­sem­pel red­nings­ak­tio­ner og gen­hus­ning.

Hol­der prog­no­ser­ne, er der fa­re for, at over­svøm­mel­ser spre­der sig til an­dre ste­der i del­sta­ten. Og­så Ala­ba­ma og Mis­sis­sip­pi er ramt af over­svøm­mel­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.