Over 500 evaku­e­ret fra bra­en­den­de skib

BT - - NYHEDER -

SKIBSBRAND Over 500 men­ne­sker er evaku­e­ret fra en bra­en­den­de fa­er­ge ud for Pu­er­to Ri­co, op­ly­ser den ame­ri­kan­ske kystvagt iføl­ge fle­re me­di­er. Der er ik­ke mel­din­ger om no­gen al­vor­ligt til­ska­de­kom­ne el­ler om­kom­ne, op­ly­ser brand­chef An­gel Cre­spo i Pu­er­to Ri­co. Han be­skri­ver det som en min­dre brand. Fa­er­gen kun­ne da og­så sej­le i havn, ef­ter pas­sa­ge­rer­ne var evaku­e­ret. Kap­ta­j­nen og den øv­ri­ge be­sa­et­ning blev om bord på trods af bran­den.

Iføl­ge den ame­ri­kan­ske kystvagt var der 512 men­ne­sker om bord på ski­bet, da bran­den brød ud ons­dag.

»På nu­va­e­ren­de tids­punkt har det hø­je­ste pri­o­ri­tet at ta­ge os af de men­ne­sker,« si­ger An­gel Cre­spo.

Han til­fø­jer, at der kun er fo­re­lø­bi­ge mel­din­ger om de­res til­stand.

»Der er for­ment­lig de­hy­dre­ring og chok, men vi kan be­kra­ef­te, at knap 500 men­ne­sker er på vej til hav­nen,« sag­de han tid­li­ge­re på da­gen.

Il­den bred­te sig fra ma­skin­rum­met og vi­de­re til an­dre de­le af ski­bet.

Kystvag­ten si­ger, at der blev sendt fle­re luft­far­tø­jer og ski­be til ste­det.

Ski­bet var på vej til Den Do­mi­ni­kan­ske Re­pu­blik. Det be­fandt sig om­kring to sø­mil nord for Pu­er­to Ri­cos ho­ved­stad San Ju­an, da der blev slå­et alarm kort før kl. 14 dansk tid.

Pu­er­to Ri­co er ame­ri­kansk ter­ri­to­ri­um og hø­rer der­for un­der den ame­ri­kan­ske kystvagt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.