Ola­fur Eli­as­son får Jo­hn Len­nons fredspris

BT - - NYHEDER -

Den dan­ske-island­ske kun­ster Ola­fur Eli­as­son mod­ta­ger 9. ok­to­ber – den dag Jo­hn Len­non vil­le va­e­re fyldt 76 år – det­te års Len­non Ono Grant For Pea­ce, og­så kendt som Jo­hn Len­nons fredspris.

Eli­as­son er her­hjem­me isa­er kendt for sin cir­kel­for­me­de gang­bro oven­på Aar­hus Kunst­mu­se­um Aros, en cir­kel­bro i Kø­ben­havns Havn og en sten-ud­stil­ling på Lou­i­si­a­na.

Jo­hn Len­nons en­ke Yoko Ono op­ret­te­de for 14 år si­den pri­sen som en hyl­dest til den af­dø­de be­at­le og til støt­te for en­kelt­per­so­ner og or­ga­ni­sa­tio­ner, der i de­res ar­bej­de le­ver op til Len­nons vi­sio­ner om en bed­re ver­den.

Ud­over Eli­as­son mod­ta­ger den bri­tisk-in­di­ske kunst­ner Anish Ka­poor, den ki­ne­si­ske kunst­ner og ak­ti­vist Ai Weiwei og den un­gar­ske dig­ter og per­for­man­ce­kunst­ner Ka­ta­lin La­dik fredspri­sen.

»Jeg er me­get stolt over at gi­ve 2016 Len­non Ono Grant For Pea­ce til de fi­re ut­ro­li­ge per­so­ner,« si­ger Yoko Ono iføl­ge newsandstar.co.uk.

»At for­sø­ge at be­skri­ve hver en­kelt af dem ud fra, hvad de gør, er bå­de be­gra­en­sen­de og fru­stre­ren­de, for­di det, de gi­ver til vo­res ver­den, er så me­get stør­re, end sel­ve den hånd­gri­be­li­ge kunst, de ska­ber.«

»Født ind i for­skel­li­ge kul­tu­rer har hver af mod­ta­ger­ne vist os den san­de vej gen­nem kre­a­ti­vi­tet, tro og håb for ver­den. De­res store bi­drag til vo­res ver­den er så me­get stør­re end sum­men af dens de­le.«

Jo­hn Len­nons fredspris ud­de­les hvert an­det år. Ola­fur Eli­as­son er den før­ste dan­ske kunst­ner, der mod­ta­ger Len­nons fredspris. Pri­sen er på 50.000 dol­lar, 330.000 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.