Nu ser OL plud­se­lig rig­tig sjovt ud...

BT - - OL I RIO -

FOR FØR­STE GANG si­den 1984 - det er al­li­ge­vel og­så en god sjat tid - skal Dan­marks her­re­lands­hold spil­le se­mi­fi­na­le ved OL. Den olym­pi­ske for­ban­del­se har el­lers ha­er­get den­ne ny­e­re ge­ne­ra­tion af lands­hol­det, som trods mas­ser af me­dal­jer ved EM og VM ik­ke har kun­net kna­ek­ke ko­den i OL-re­gi. Skuf­fen­de ne­der­lag i kvart­fi­na­ler­ne i 2008 og 2012 til hen­holds­vis Kro­a­tien og Sve­ri­ge har gjort ondt hel­tin di hånd­bold­hold her­rer­nes sja­el og gi­vet dem olym­pi­ske ar. For OL er no­get helt sa­er­ligt i hånd­bol­dens ver­den - som i så man­ge an­dre sports­gre­ne, der ik­ke er for­va­en­te med glo­bal op­ma­er­k­som­hed. Men i kvart­fi­na­len mod Slovenien lyk­ke­des det en­de­lig dan­sker­ne at kom­me af med det mi­ni­kom­pleks, der i et el­ler an­det om­fang har va­e­ret ta­le om. Med en over­le­gen sejr på 37-30 er dan­sker­ne klar til at spil­le om de OL-me­dal­jer, de drøm­mer så me­get om. OG NU KAN vi med ret­te hå­be på, at den­ne subli­me ind­sats fri­gi­ver no­get ener­gi og fjer­ner no­get af den an­s­pa­end­te at­ti­tu­de og til ti­der for­kram­pe­de fa­con, som har pra­e­get lands­hol­det i den se­ne­ste tid. De to slut­run­de-ned­t­u­re - num­mer fem ved VM og num­mer seks ved EM un­der Gud­mun­dur Gud­munds­son har sat sit pra­eg på trup­pen, der har haft brug for en af den slags suc­ces­op­le­vel­ser, de var så vant til un­der Ul­rik Wil­bek. Den er kom­met nu med se­mi­fi­na­le­plad­sen her i Rio. OL er sam­ti­dig ind­ret­tet så­dan, at det helt af­gø­ren­de er, at man top­per fra kvart­fi­na­ler­ne og frem - og vur­de­ret ud fra tors­da­gens op­gør har dan­sker­ne ti­met det på be­ga­vet vis.

Der var mas­ser af op­løf­ten­de ele­men­ter i det dan­ske spil, som pe­ger i ret­nin­gen af, at hol­det spil­le­ma­es­sigt er på helt ret­te vej. Med en god del af den øv­ri­ge dan­ske OL-de­le­ga­tion og kron­prins Fre­de­rik på til­sku­er­plad­ser­ne le­ve­re­de Dan­mark nem­lig sin hidtil klart bed­ste ind­sats i Rio. Det har el­lers va­e­ret svin­gen­de, hvad lands­hol­det har le­ve­ret på det grøn­ne og or­an­ge un­der­lag i Fu­tu­re Are­na, men mod Slovenien var det et dansk hold i fem­te gear, med ka­le­chen ne­de, vind i hå­ret og alt det over­skud, man kan fo­re­stil­le sig.

Det var po­si­tivt at se, hvor­dan play­ma­ker Morten Ol­sen til­sy­ne­la­den­de ba­re vok­ser og vok­ser i den­ne tur­ne­ring, og mod Slovenien

trå­d­te han igen i ka­rak­ter som of­fen­siv styr­mand, og hans af­tryk bli­ver me­re mar­kant for hver kamp. Li­ge så po­si­tivt var det at se, at Mads Mensah Larsen en­de­lig stemp­le­de ind til OL ef­ter fem fam­len­de kam­pe. At de to hol­der højt ni­veau er af ka­em­pe stor be­tyd­ning for dan­sker­ne, som på den må­de får en helt an­den bred­de i bag­ka­e­den. APROPOS BRED­DE SKAL land­stra­e­ner Gud­mun­dur Gud­munds­son ha­ve ros for net­op at bru­ge sin bred­de mod Slovenien. Han var hur­tig til at ryk­ke rundt på si­ne brik­ker, hvis han føl­te stil­stand i spil­let på ba­nen, og han vandt klart du­el­len på ba­en­ken over Slove­ni­ens land­stra­e­ner, Vujovic.

Det ene­ste ne­ga­ti­ve er, at det var ae­r­ger­ligt at se, hvor­dan Nik­las Lan­din fort­sat er langt fra top­for­men. Selv­om Jan­ni­ck Gre­en på da­gen gik ind og gjor­de en for­skel med en flot pra­e­sta­tion, er der sta­dig stor for­skel på de to ke­e­pe­re på top­ni­veau, og Lan­dins form i de kom­men­de me­dal­je­kam­pe kan bli­ve me­get vi­talt for, om Dan­mark får me­tal med hjem - og i så fald hvil­ken far­ve, der bli­ver ta­le om.

Nu ven­ter en se­mi­fi­na­le i mor­gen, og i skri­ven­de stund er det uvist, om mod­stan­der­ne bli­ver Kro­a­tien el­ler Po­len. De to na­tio­ner spil­ler de­res kvart­fi­na­le nat­ten til tors­dag dansk tid. Men uan­set hvem mod­stan­de­ren bli­ver, vil Dan­mark ha­ve en for­nuf­tig chan­ce for at stå i hi­sto­risk olym­pisk fi­na­le.

In­gen af de to na­tio­ner vil va­e­re en ulø­se­lig op­ga­ve for dan­sker­ne, hvis de kan fin­de spil­let frem fra sam­me hyl­de som i ud­ra­de­rin­gen af Slovenien.

Plud­se­lig ser det­te OL rig­tig spa­en­den­de ud, hvis man har et dansk pas i skuf­fen og en rød­hvid klap­hat på ho­ve­d­et.

Uan­set hvem mod­stan­de­ren bli­ver, vil Dan­mark ha­ve en for­nuf­tig chan­ce for at stå i hi­sto­risk olym­pisk fi­na­le

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.