’Jeg kan slet ik­ke fat­te det’

Vik­tor Axel­sen er klar til se­mi­fi­na­ler­ne ved OL og ra­ek­ker ud ef­ter end­nu en dansk me­dal­je - selv­om der ven­ter ek­stremt hård mod­stand

BT - - OL I RIO - Sø­ren Paa­ske | spa@spor­ten.dk

Sig Lin Dan, Lee Chong Wei og Chen Long til en hvil­ken som helst bad­min­to­nel­sker og ved­kom­men­de vil få aku­t­te pro­ble­mer med at sty­resi t mund­vand. De tre­er bad­min­ton ver­de­nens ul­ti­ma­ti­ve stjer­ner - og nu er dan­ske Vik­tor Axel­sen en del af de­res sel­skab ved OL. Den 22-åri­ge dan­sker ud­sted­te selv sin bil­let til den eks­klu­si­ve me­dal­je­fest, da han i kvart­fi­na­len sten­sik­kert be­sej­re­de bri­ten Ra­jiv Ou­seph i to sa­et med cif­re­ne 21-12, 21-16. »Det er helt fan­ta­stisk. Li­ge nu står jeg selv­føl­ge­lig og kan slet ik­ke fat­te det end­nu rig­tigt… Ja... Jeg er ba­re me­ga glad!« si­ger Vik­tor Axel­sen kort ef­ter kam­pen med sve­den hag­len­de ned ad krop­pen. Så­dan må det nød­ven­dig­vis va­e­re i den ovn­var­me bad­min­to­na­re­na i Rio. Men Axel­sen kan li­ge så godt vaen­ne sig til det, for det bli­ver og­så hedt i de sid­ste to kam­pe, han skal spil­le ved OL. Tror på sejr Først ven­ter nem­lig ver­dens­meste­ren, Chen Long, i se­mi­fi­na­len i mor­gen, og selv­om Vik­tor Axel­sen er ne­de 1-7 i ind­byr­des op­gør, tror fyn­bo­en på, at han kan stik­ke en ka­ep i det ki­ne­si­ske hjul.

»Chen Long er sta­erk. Han spil­ler en me­ga god kamp i dag, så jeg er nødt til at spil­le på mit hø­je­ste, hvis jeg skal vin­de. Det er sva­ert at si­ge, hvad mi­ne chan­cer er, for jeg ved ik­ke helt, hvil­ket ni­veau han er på nu. Men jeg går ind og tror på det, og så ser vi, hvad der sker,« si­ger dan­ske­ren, som ef­ter to kam­pe med tung fa­vo­ritva­er­dig­hed ser frem til, at for­vent­nings­pres­set da­ler en smu­le.

»Det be­ty­der rig­tig me­get for

Nu er det ik­ke mig, der er fa­vo­rit på pa­pi­ret, og så går jeg ud og gi­ver den he­le ar­men Vik­tor Axel­sen

mig at stå her, for­di jeg ved, at pres­set har va­e­ret stort. Selv­føl­ge­lig spil­ler man al­drig helt frit til et OL, men det har jeg ta­enkt mig at prø­ve at gø­re i mor­gen. Nu er det ik­ke mig, der er fa­vo­rit på pa­pi­ret, og så går jeg ud og gi­ver den he­le ar­men,« ly­der det. Flot op­bak­ning Sik­kert og vist er det, at Vik­tor Axel­sen kan se frem til me­get hår­de­re mod­stand, end han hidtil har prø­vet ved OL, hvor han end­nu ik­ke har mødt en spil­ler fra top 10 i ver­den. Det aen­drer imid­ler­tid ik­ke på, at Vik­tor Axel­sen har gjort det, der er ble­vet for­ven­tet af ham, og det ska­ber na­tur­ligt nok til­freds­hed.

»Jeg lig­ger num­mer fi­re i ver­den, og nu er jeg blandt de fi­re bed­ste til et OL, og det er jeg selv­føl­ge­lig me­ga, me­ga glad for,« si­ger den nyud­kla­ek­ke­de OL-se­mi­fi­na­list.

Mens Axel­sen skal op mod Long i mor­gen­da­gens ene se­me­fi­na­le, mø­des Lin Dan og Lee Cho­ing Wei i den an­den, og lør­dag er der så bron­ze­kamp og fi­na­le – med dansk del­ta­gel­se. Og må­ske og­så med li­ge så stor dansk del­ta­gel­se på la­eg­ter­ne, som til­fa­el­det var i kvart­fi­na­len, hvor Axel­sen er tak­nem­lig for den hja­elp han fik fra de man­ge rød- og hvid­kla­ed­te.

»Det er fan­ta­stisk. Helt vildt. Jeg har og­så no­get fa­mi­lie ude på la­eg­ter­ne, og jeg er så glad for, at de er her og op­le­ver det. Det fø­les na­e­sten li­ge­som at spil­le hjem­me i Oden­se,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.