Klok­ken 03.15 (nat­ten til fre­dag): Sa­ra Slott Pe­ter­sen

BT - - OL I RIO -

HVAD: 400-me­ter-ha­ek-fi­na­le for kvin­der DAN­SKE­REN: Sa­ra Slott Pe­ter­sen er ble­vet en del af ver­den­se­li­ten de se­ne­ste år, hvor hun blandt an­det har gjort sig ga­el­den­de i Di­a­mond Le­agu­esta­ev­ner og ved VM sid­ste år blev en bå­de flot og ae­r­ger­lig num­mer fi­re. SÅ­DAN AF­GØ­RES DET: Vi­dun­der­ligt en­kelt. Der er ot­te kvin­der i startblok­ke­ne, og de bli­ver skudt ud på de 400 me­ter, hvor der skal pas­se­res 10 ha­ek­ke un­der­vejs. Den før­ste kom­mer ef­ter 45 me­ter – her­ef­ter er der 35 me­ter mel­lem hver. Fra den sid­ste ha­ek er pas­se­ret, er der 40 me­ter til mål. KON­KUR­REN­TER­NE: Der er fi­re kvin­der i fi­na­len, der har lø­bet un­der 54 se­kun­der, som de­res per­son­ligt bed­ste – og Sa­ra Slott er en af dem. Ame­ri­kan­ske Muham­mad Da­lilah har i år lø­bet 52,88, og hun har da og­så kva­li­fi­ce­ret sig til fi­na­len i klart bed­ste tid. Tjek­ki­ske Zuza­na Hej­nova ser og­så ud til at ha­ve ramt sin form per­fekt. Hun har to gan­ge frem mod fi­na­len for­bed­ret sin egen bed­ste tid i år. ME­DAL­JE­PO­TEN­TI­A­LET: Er vi for pe­s­si­mi­sti­ske her? Må­ske, men man skal ba­re ha­ve respekt for, at det ik­ke er al­le sig­na­ler fra ind­le­den­de he­at og se­mi­fi­na­ler, der kan over­fø­res til en at­le­tik­fi­na­le. PI­O­TR HA­CZEK, TEAM­CHEF FOR DE DAN­SKE AT­LE­TER:

»Min for­nem­mel­se om­kring Sa­ra er rig­tig god. Hun har det godt, og hun har få­et re­sti­tu­e­ret godt ef­ter sin se­mi­fi­na­le. Hun har un­der­vejs i si­ne løb følt, at hun var i fuld kon­trol med tin­ge­ne, og det gør os po­si­ti­ve, men det er umu­ligt at vur­de­re sand­syn­lig­he­den for en me­dal­je. Vi kig­ger så­dan på he­a­tet, at vi me­ner, at der er seks, der lø­ber om me­dal­jer­ne, og Sa­ra er en af de seks.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.