Klok­ken 19.05: 49’er-bå­den

BT - - OL I RIO -

HVAD: Me­dal­ra­ce i 49’er-bå­d­klas­sen DAN­SKER­NE: De dan­ske dren­ge har hen­tet me­dal­jer i bå­d­klas­sen i bå­de 2008 og 2012, men den­ne gang er det pi­ger­ne Katja-Salskov Iver­sen og Je­na Mai Hansen, der lig­ger flot til in­den da­gens me­dal ra­ce. SÅ­DAN AF­GØ­RES DET: I me­dal­ra­ce sej­ler de 10 bed­ste bå­de om dob­bel­te po­int – det vil si­ge num­mer et i sejlad­sen får to po­int og num­mer 10 får 20. Vin­de­ren er den båd, der sam­let ef­ter al­le sejlad­ser (13 i alt) har fa­er­re­st po­int, og den dan­ske båd går ind i me­dal­je­sejlad­sen på en delt før­ste­plads med to an­dre bå­de – al­le tre har 46 po­int og li­ge ef­ter kom­mer en newze­aland­sk båd med 47. Det kan ik­ke bli­ve me­re ta­et. KON­KUR­REN­TER­NE: Det er er­far­ne bå­de med flot­te re­sul­ta­ter, dan­sker­ne er op­pe mod. Dan­sker­ne de­ler før­ste­plad­sen med Spa­ni­en og Bra­si­li­en. Den span­ske båd er for­sva­ren­de ver­dens­me­ster. Den bra­si­li­an­ske båd har to VM­sølv­me­dal­jer og et VM-guld i bå­d­klas­sen in­den for de se­ne­ste fi­re år. ME­DAL­JE­PO­TEN­TI­A­LE: Vi svin­ger os højt op her. Det er go­de be­sa­et­nin­ger, dan­sker­ne er op­pe mod, men dan­sker­ne har la­vet syv pla­ce­rin­ger i top-to og ni pla­ce­rin­ger i top-ni. Men et par gan­ge er man og­så fal­det igen­nem. Al­li­ge­vel si­ger vi: Det her skal bli­ve en me­dal­je me­re til Dan­mark. THOMAS JA­COB­SEN, SPORT­S­CHEF FOR SEJ­LER­NE:

»Det af­gø­ren­de bli­ver at få en god start og at gå ud i den rig­ti­ge si­de. Vo­res to sej­le­re er klar, og vi hå­ber at få go­de sta­bi­le verj­for­hold, så det ik­ke bli­ver en me­get chan­ce­be­to­net sejlads. Det ser li­ge nu me­get godt ud i for­hold til det. Der er fi­re bå­de, der kan vin­de me­dal­jer­ne, og den, der kom­mer først af de fi­re, får guld. Det er ret sim­pelt, så vi har vel trefjer­de­dels­chan­ce for at få en me­dal­je.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.