Pris: 15 mio.

Thomas Dela­ney skif­ter til Wer­der Bre­men fra nytår og er der­med med i Cham­pions Le­ague-kva­len - og det må­ske kom­men­de grup­pe­spil - for FC Kø­ben­havn

BT - - OL I RIO - Morten Cro­ne Se­jers­bøl | mcs@spor­ten.dk

Det var et spørgs­mål om tid, før Thomas Dela­ney skul­le for­la­de FC Kø­ben­havn, og i går blev det klart, at det sker til nytår, når han skif­ter til Bun­des­liga-klub­ben Wer­der Bre­men. Den 24-åri­ge an­fø­rer og midt­ba­ne­spil­ler er så­le­des sta­dig med, når FC Kø­ben­havn tirs­dag i na­e­ste uge spil­ler re­tur­kamp i kva­li­fi­ka­tio­nen til Cham­pions Le­ague mod cypri­o­ti­ske APOEL, hvil­ket be­ty­der, at han kan va­e­re med til at spil­le de op til 200 mio. kr. hjem til klub­ben, et grup­pe­spil med en vis sand­syn­lig­hed kan ka­ste af sig. En va­e­sent­lig ge­vinst, der op­ve­jer det nedslag i pris, FC Kø­ben­havn har måt­tet gi­ve ty­sker­ne for til gen­ga­eld at be­hol­de ham i end­nu et halvt år.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger har FC Kø­ben­havn ac­cep­te­ret en pris på to mio. eu­ro (ca. 15 mio. kr.), hvil­ket kun sva­rer til halv­de­len af den fri­købs­klau­sul på fi­re mio. eu­ro, der var skre­vet ind i Thomas Dela­neys kon­trakt, og som hav­de tvun­get klub­ben til at sa­el­ge ham. Har fulgt Dela­ney la­en­ge Med pris­nedsla­get sik­rer Wer­der Bre­men sig en dansk lands­holds­spil­ler, der af man­ge be­teg­nes som Su­per­liga­ens bed­ste, til en en­dog me­get fa­vora­bel pris, li­ge som FC Kø­ben­havn bå­de får pen­ge ud af en spil­ler, der na­er­mer sig kon­trak­t­ud­løb, og får ham til rå­dig­hed i den øko­no­misk og sport­s­ligt at­trak­ti­ve Cham­pions Le­ague.

For Thomas Dela­ney selv er det en drøm om Bun­des­liga­en, der går i op­fyl­del­se, li­ge som han nu får tid til at fin­de bo­lig og la­e­re spro­get, forta­el­ler hans agent, Michael Stens­gaard.

»Wer­der Bre­men har fulgt ham gen­nem la­en­ge­re tid, så de ved, hvad de får. Der er rig­tig man­ge klub­ber, der har vist in­ter­es­se, og vi har og­så sagt nej til fle­re, al­le­re­de in­den vi tal­te med dem. Thomas vil­le ger­ne til Bun­des­liga­en, og nu kom­mer han til en rig­tig god klub,« si­ger Michael Stens­gaard, der al­le­re­de for et år si­den for før­ste gang be­søg­te Wer­der

Wer­der Bre­men har fulgt ham gen­nem la­en­ge­re tid, så de ved, hvad de får. Der er rig­tig man­ge klub­ber, der har vist in­ter­es­se, og vi har og­så sagt nej til fle­re, al­le­re­de in­den vi tal­te med dem Michael Stens­gaard

Bre­men for at ta­le om Thomas Dela­ney.

I går mor­ges blev bå­de spil­ler og agent hen­tet i pri­vat­fly i Kø­ben­havn og flø­jet til Bre­men, hvor Thomas Dela­ney gen­nem­gik la­e­ge­tjek­ket og skrev un­der på en kon­trakt, som FC Kø­be­na­hvn og Wer­der Bre­men al­le­re­de hav­de for­hand­let på plads.

»Jeg sy­nes, det er en god af­ta­le. Vi vid­ste, at der var in­ter­es­se, og han kun­ne va­e­re ble­vet solgt når som helst, hvis der var no­gen, der hav­de lagt det rig­ti­ge be­løb, men sport­s­ligt pas­ser det her per­fekt til ham, der vel kun hav­de to klub­ber i top­pen af Bun­des­liga­en, han ik­ke kun­ne kom­me til, og tre-fi­re klub­ber i bun­den han ik­ke bur­de ta­ge til. For os er det godt at kun­ne be­hol­de ham lidt end­nu, så det er vel en win-win-si­tu­a­tion,« si­ger Stå­le Sol­bak­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.