SÅ­DAN SPIL­LER DE DAN­SKE HOLD I AF­TEN

BT - - OL I RIO -

Brønd­by skal på jagt ef­ter et nyt mira­kel, ef­ter de over­ra­ske­de al­le og slog Hertha Ber­lin i den se­ne­ste run­de. De kom­mer dog for al­vor på prø­ve, når kva­li­fi­ka­tions­kam­pen ind­le­des på ude­ba­ne i At­hen. Pa­nat­hin­ai­kos er vold­somt sta­er­ke på hjem­me­ba­ne, hvor de ik­ke har tabt si­den fe­bru­ar må­ned i en be­tyd­nings­fuld kamp. Brønd­by kan dog kig­ge på hi­sto­ri­en og se, at dan­ske hold har kla­ret sig godt mod det gra­e­ske hold. Godt nok fik FC Midtjyl­land en fod­bold­lek­tion i 2014, men bå­de OB og FC Kø­ben­havn for­må­e­de at slå dem på ude­ba­ne i 2010 og 2011. EU­RO­PA LE­AGUE Man skal le­de la­en­ge i hi­sto­ri­ebø­ger­ne for at fin­de en sa­e­son, der har va­e­ret li­ge så suc­ces­fuld, som den igang­va­e­ren­de har va­e­ret for de dan­ske hold. Al­drig no­gen­sin­de er det lyk­ke­des dansk fod­bold at kva­li­fi­ce­re me­re end to hold til eu­ro­pa­ei­ske grup­pe­spil. Men med FC Kø­ben­havns sejr over APOEL i Cham­pions Som dansk fod­bold­fan er det ik­ke me­get, man ken­der til det tyr­ki­ske hold Os­man­lis­por, der slut­te­de num­mer fem i den tyr­ki­ske liga sid­ste år. De har dog vist skra­em­men­de må­l­far­lig­hed ind­til vi­de­re i kva­li­fi­ka­tio­nen, hvor de har sco­ret 10 mål i blot fi­re kam­pe.

det før­ste op­gør bli­ver det ut­ro­ligt vig­tigt for FC Midtjyl­land at få et godt ud­gangs­punkt i, da tyr­ker­ne som sa­ed­van­ligt er sta­er­ke­st på hjem­me­ba­ne, hvor de slog Ga­la­ta­s­a­ray i sid­ste sa­e­son.

ILe­ague-kva­li­fi­ka­tio­nen tirs­dag og de tre skud i bøs­sen i Eu­ro­pa Le­ague-kva­li­fi­ka­tio­nen i af­ten er der god mu­lig­hed for at skri­ve dansk fod­bold­hi­sto­rie.

Det vil ske i en i for­vej­en stor sa­e­son, hvor Dan­mark li­ge nu fø­rer UEFAs ko­ef­fi­ci­ent­lis­te over de bed­ste na­tio­ner i eu­ro­pa­ei­sk fod­bold i den­ne sa­e­son ef­ter fle­re store re­sul­ta­ter med Brønd­bys sam­le­de sejr over Hertha Ber­lin som det stør­ste. Fifty-fifty Fi­re dan­ske klub­ber for­søg­te fra sa­e­so­ne­nens be­gyn­del­se at spil­le sig til det eu­ro­pa­ei­ske grup­pe­spil, og al­le fi­re klub­ber har sta­dig mu­lig­he­den. FC Kø­ben­havn er sik­re på grup­pe­spil, da de kom­mer i Eu­ro­pa Le­ague-grup­pe­spil­let, hvis de skul­le ta­be sam­let til APOEL. For Brønd­by, Søn­derjy­ske og FC Midtjyl­land er det i bed­ste fald fifty-fifty med en sna­e­ver fa­vo­ritva­er­dig­hed til midtjy­der­ne. Omvendt er der in­gen af de tre hold, som er fuld­sta­en­dig uden chan­ce for at spil­le sig vi­de­re til grup­pe­spil­let. Se­ne­st Dan­mark hav­de to hold med i grup­pe­spil­let var i 2014, hvor bå­de AaB og FC Kø­ben­havn spil­le­de i Eu­ro­pa Le­ague. I bed­ste fald bli­ver det for­doblet i år.

før­ste eu­ro­pa­ei­ske hi­sto­rie fort­sa­et­ter mod det tjek­ki­ske stor­hold Spar­ta Prag, der går ind til op­gø­ret som fa­vo­rit­ter. Der­med kan det ud­vik­le sig til et sandt even­tyr, hvis søn­derjy­der­ne skul­le få en god start på hjem­me­ba­ne for­an et fyldt sta­dion i Ha­der­s­lev.

Prag var en del af Cham­pions Le­ague-kva­li­fi­ka­tio­nen, men de røg ud ef­ter et sam­let ne­der­lag til de ru­ma­en­ske gi­gan­ter Steaua Buka­rest på 1-3. I liga­en er de dog kom­met godt fra start, hvor de sta­dig er ube­sej­re­de ef­ter tre kam­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.