So­fa, mad, hyg­ge – og tørt hår!

To ud­mat­te­de, men me­get gla­de svøm­mepi­ger vend­te i går hjem fra OL i Rio

BT - - OL I RIO - Laurits Bak Lyck | la­ly@bt.dk

Jeg er fa­er­dig med OL. Jeg skal i hvert fald lok­kes med no­get ret stort, hvis jeg skal ta­ge et OL til Je­a­net­te Ot­te­sen At vi så kun­ne gå fra de ned­t­u­re, vi hver isa­er op­le­ve­de i lø­bet af ugen, og så vin­de me­dal­je i hold­kap­pen, har va­e­ret alt­over­skyg­gen­de de se­ne­ste par da­ge Rik­ke Møller Pe­der­sen

Der var smil fra øre til øre, da me­dal­je­hel­te­ne Je­a­net­te Ot­te­sen (JO) og Rik­ke Møller Pe­der­sen (RMP) i går lan­de­de i Kø­ben­havns Luft­havn og blev fejret af ven­ner og fa­mi­lie. BT mød­te de to til en snak om OL-suc­ces­sen og det, der nu er ov­re. Til­lyk­ke med me­dal­jer­ne! Er i kom­met ned end­nu?

JO: »Ja, det er vi da. Det er dej­ligt at få så­dan en vel­komst her og fejre det. Det gør det lidt me­re vir­ke­ligt, at det alt­så var OS, der vandt den bron­ze­me­dal­je. Men jeg er kom­met ri­me­lig me­get ned, og nu gla­e­der jeg mig til at hol­de fe­rie.« En rut­sje­tur OL har jo va­e­ret je­res store mål rig­tig la­en­ge, og nu lyk­ke­des I så med det. Det blev dog i hold­kap­pen og ik­ke i de in­di­vi­du­el­le kon­kur­ren­cer. Hvor­dan føl­tes det at vin­de me­dal­jer som hold?

RMP: »Det var per­fekt. Det er ik­ke no­gen hem­me­lig­hed, at vi er ka­em­pe, in­di­vi­du­el­le kon­kur­ren­ce­men­ne­sker, og at vi selv­føl­ge­lig og­så hav­de øn­sket no­get me­re for os selv. Men at vi så kun­ne gå fra de ned­t­u­re, vi hver isa­er op­le­ve­de i lø­bet af ugen, og så vin­de me­dal­je i hold­kap­pen, har va­e­ret alt­over­skyg­gen­de de se­ne­ste par da­ge. At få bron­ze­me­dalj­en med hjem er su­per dej­ligt.« Hvor­dan har I brugt hin­an­den til at kom­me oven­på igen?

JO: »Det er ba­re så­dan, vi gør. Det har va­e­ret no­get af en rut­sje­tur, det her OL og de se­ne­ste fi­re år. Så er det ba­re godt, at man, selv om det er en in­di­vi­du­el sport, har nog­le go­de hold­kam­me­ra­ter. Spe­ci­elt Rik­ke og jeg har spen­de­ret rig­tig me­get tid sam­men det se­ne­ste års tid, og det har hjul­pet mig rig­tig me­get gen­nem mit OL.«

I to hav­de et øje­blik sam­men på po­di­et, hvor tå­rer­ne pres­se­de sig på. Hvad var det for nog­le fø­lel­ser, I stod med?

JO: »For mig var det det he­le. Det var gla­e­de­stå­rer og og­så rig­ti­ge tå­rer. Det har va­e­ret så­dan en rut­sje­ba­ne­tur, og så står vi der til sidst og har en lidt ‘bit­ter­swe­et fe­e­ling’. Vi er så lyk­ke­li­ge over den her bron­ze­me­dal­je, men vi vil­le jo ger­ne ha­ve haft suc­ces i vo­res an­dre løb.« Slut på en rej­se Je­a­net­te Ot­te­sen, det her var dit sid­ste OL, og du, Rik­ke Møller Pe­der­sen, er end­nu ik­ke sik­ker på, om det og­så har va­e­ret dit sid­ste. Føl­tes det som slut­nin­gen på en rej­se for jer, da I en­de­lig nå­e­de op på den skam­mel? I kor: »Ja!« JO: »Det gjor­de det rig­tig me­get. De se­ne­ste fi­re år har va­e­ret rig­tig hår­de, og spe­ci­elt det se­ne­ste år har va­e­ret hårdt. Der har va­e­ret så man­ge ting, man har skul­let si­ge fra til, og så man­ge of­re. Men det har og­så va­e­ret en fan­ta­stisk rej­se. Nu er det et luk­ket ka­pi­tel, og det er fak­tisk ret sur­re­a­li­stisk at stå her. Nu er det slut.« Men du er ik­ke helt fa­er­dig med svøm­ning?

JO: »Nej, men jeg er fa­er­dig med OL. Jeg skal i hvert fald lok­kes med no­get ret stort, hvis jeg skal ta­ge et OL til, det er helt sik­kert. Nu bli­ver svøm­nin­gen så­dan lidt en si­de­ge­sja­eft for mig, og så må vi se, om jeg kan hol­de mig i form.« Hvad skal den na­e­ste tid bru­ges på? JO: »So­fa, mad, hyg­ge …« RMP: »Tørt hår!« JO: »Ja, og ik­ke lug­ten af kl­or! Nej, jeg skal svøm­me nog­le Wor­ld Cup­løb snart, så jeg slip­per ik­ke helt for kl­or­lug­ten. Men det bli­ver og­så ba­re lidt for sjov. Jeg kom­mer til at kø­re på den ru­ti­ne, jeg da hå­ber, jeg har.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.