Dømt for vold

Den tid­li­ge­re lands­holds­stjer­ne og EM-vin­der Lars El­strup er ble­vet dømt for vold mod en bus­chauf­før og en par­ke­rings­vagt

BT - - NYHEDER - Jeg har 14 da­ge til at an­ke, så jeg sover på det og ser, hvad mor­gen­da­gen brin­ger Lars El­strup Se­ba­sti­an Bjer­ring Jen­sen | sebj@bt.dk

To epi­so­der på ni da­ge. Lars El­strup blev i går idømt 60 da­ges be­tin­get fa­engsel for to for­skel­li­ge for­hold, der blev be­gå­et med ni da­ges mel­lem­rum.

Den før­ste epi­so­de fandt sted om mor­ge­nen 14. april i år, hvor Lars El­strup kom i hånd­ge­ma­eng med en bus­chauf­før i Oden­se. Den tid­li­ge­re lands­holds­spil­ler kør­te i sin bil ud for­an en by­bus, hvor­ef­ter chauf­før­en dyt­te­de ad ham. Det fik Lars El­strup til at sti­ge ud af bi­len og kon­fron­te­re bus­chauf­før­en. I kon­fron­ta­tio­nen slog han og­så til bus­chauf­før­ens arm og tru­e­de ham med or­de­ne: »Så stik­ker jeg øj­ne­ne ud på dig«.

Iføl­ge Lars El­strup selv er sa­gen en storm i et glas vand: »Jeg er uskyl­dig. Det kan ik­ke va­e­re rig­tigt, at jeg skal bø­de for, at bus­chauf­før­en er tru­en­de og dyt­ter ad mig.«

Den an­den epi­so­de hav­de sit udspring på en par­ke­rings­plads ta­et på Ran­ders Sta­dion. Her hav­de Lars El­strup to uger for­in­den få­et en par­ke­rings­bø­de, og da han fik øje på den par­ke­rings­vagt, som hav­de ud­skre­vet bø­den, søg­te han en for­kla­ring. Det re­sul­te­re­de i et hånd­ge­ma­eng, hvor Lars El­strup tog fat i par­ke­rings­vag­tens jak­ke og ru­ske­de i den.

Lars El­strup var en af de helt sto­re stjer­ner, da Dan­mark vandt eu­ro­pa­mester­ska­bet i fod­bold i 1992. Her var han blandt an­det man­den bag det mål mod Frank­rig i sid­ste grup­pe­kamp, der send­te EM-hel­te­ne vi­de­re til se­mi­fi­na­len. Året ef­ter stop­pe­de Lars El­strup plud­se­ligt sin kar­ri­e­re, da han led af angst. Sam­me år meld­te han sig ind i det så­kald­te ’spi­ri­tu­el­le fa­el­les­skab’ Wild Goo­se. Kort tid ef­ter dan­ne­de Lars El­strup og fle­re fra fa­el­les­ska­bet ’So­lens Hjer­te’, som han først for­lod i 2000. I den tid gik der ryg­ter om stof­fer og grup­pe­sex i So­lens Hjer­te, men det har Lars El­strup se­ne­re af­vist. Dømt for død­strus­ler I 2000 blev Lars El­strup dømt for død­strus­ler, og i dag blev det na­e­ste ka­pi­tel i hans liv ef­ter fod­bold alt­så skre­vet. Ho­ved­per­so­nen selv in­drøm­mer, at han må­ske har over­re­a­ge­ret en smu­le i si­tu­a­tio­ner­ne, men at han ik­ke har op­ført sig på en må­de, som har for­hin­dret hver­ken bus­chauf­før­en el­ler par­ke­rings­vag­ten i at kun­ne fort­sa­et­te de­res ar­bej­de. Der­for er han og­så i gang med at over­ve­je sit na­e­ste tra­ek.

»Jeg har 14 da­ge til at an­ke, så jeg sover på det og ser, hvad mor­gen­da­gen brin­ger, før jeg be­slut­ter mig.« LARS EL­STRUP Født: 24. marts 1963 Fod­bold­klub­ber: IF Fjorden, Ran­ders Freja, Brønd­by IF, Fey­eno­ord, Lu­ton Town FC, OB Land­skam­pe: 34 Land­skamps­mål: 13

• FO­TO: BAX LIND­HARDT

FO­TO: SCANPIX

Lars El­strup har tid­li­ge­re haft pro­ble­mer med at be­gå sig i det of­fent­li­ge rum. Her an­hol­des han for ga­deuor­den i Oden­se i 2000.

FO­TO: SCANPIX

EM 1992: Lars El­strup sco­rer sej­rs­må­let til 2-1 mod Frank­rig i sid­ste grup­pe­kamp og sen­der Dan­mark i se­mi­fi­na­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.